ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за видами економічної діяльності Печать
Статистична інформація 2010
Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян
за видами економічної діяльності у 2002-2009рр.

  (осіб)

 

Всьо-
го пра-
цев-
лаш-
това-
но

у тому числі

Сіль-
ське госпо дарст-
во, мисли-
вство та лісове госпо-
дар-
ство

Про-
мис-
лові-
сть

з неї

Будів-ництво

Торгівля; ремонт автомо-білів, побуто-
вих виробів
та предметів особистого вжитку

Діяль-
ність готелів та ресто-
ранів

Діяль-
ність транс-
порту та зв'язку

Фінан-
сова діяль-
ність

Опера-
ції з неру-
хомим майном, оренда, інжині-
ринг та надання послуг підпри-
ємцям

Дер-
жавне управ-
ління

Освi-
та

Охо-
рона здо-ров'я та надан-
ня соціаль-
ної допомо-
ги

Інші
види еко-
номіч-
ної діяль-
ності

добувна про-
мис-
лові-
сть

пере-
робна проми-
сло-
вість

вироб-
ництво та розподі-
лення електро-
енергії, газу та води

2002

37727

7578

13436

332

12271

833

1401

5243

347

1974

501

1405

1318

1301

2061

1134

2003

39514

7861

14318

449

12948

921

1454

6827

229

1779

396

1264

1316

1014

1848

1172

2004

41468

11376

12437

333

11377

727

1339

6569

268

1892

328

869

1445

1225

1893

1730

2005

44121

12902

12969

222

12122

625

1242

7251

409

1782

334

887

1704

1439

1586

1527

2006

46291

14559

13231

317

12248

666

1377

7723

520

1999

282

927

1357

1389

1581

1249

2007

46713

15767

12849

412

11802

635

1386

7580

520

1986

268

979

1324

1389

1471

1101

2008

46530

17189

10581

248

9557

776

1418

8215

513

2150

230

1047

1342

1177

1506

1090

2009

30648

12226

6637

119

5857

661

917

4560

406

1046

149

696

949

1150

1106

764

1Розробка показників за видами економічної діяльності здійснюється з 2002 року. Назви видів економічної діяльності приведені у відповідність до нової редакції. Класифікації видів  економічної діяльності (ДК 009:2005), яку прийнято і надано чинності наказом Держспоживстандарту  від 26 грудня 2005 року №375.

Обновлено 07.04.2011 12:07
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області