ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Положення про Головне управління

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби статистики України

30.09.2015 № 229

(у редакції наказу Державної
служби статистики України
вiд 02.01.2020 №3)

ПОЛОЖЕННЯ
про Головне управління статистики у Вінницькій області


1. Головне управління статистики у Вінницькій області (ГУС у Вінницькій області) є територіальним органом Державної служби статистики України (Держстат), що в межах наданих повноважень здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики.

ГУС у Вінницькій області, що підпорядковане Держстату, є юридичною особою публічного права і складовою частиною єдиної системи органів державної статистики.

2. ГУС у Вінницькій області у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України й актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Кабінету Міністрів України, наказами й дорученнями Голови Держстату та цим Положенням.

3. До складу ГУС у Вінницькій області входять його структурні підрозділи, які утримуються за рахунок загального фонду державного бюджету. У ГУС у Вінницькій області можуть утворюватися структурні підрозділи, які утримуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету.

4. Основним завданням ГУС у Вінницькій області є участь у реалізації державної політики у сфері статистики в області.

5. ГУС у Вінницькій області відповідно до покладених на нього завдань:

1) надає відповідно до своєї компетенції пропозиції Держстату щодо формування державної політики у сфері статистики та забезпечує її реалізацію в області;

2) бере участь у розробленні плану державних статистичних спостережень;

3) забезпечує реалізацію довгострокових програм розвитку державної статистики та щорічних планів державних статистичних спостережень в області;

4) узагальнює практику застосування в області законодавства, що регулює відносини у сфері статистики, готує та вносить Держстату пропозиції щодо його вдосконалення;

5) здійснює збирання та опрацювання статистичної інформації щодо масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються в області;

6) забезпечує повноту охоплення респондентів державних статистичних спостережень;

7) забезпечує формування інформаційної бази для прогнозування й аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного розвитку області;

8) забезпечує відповідність статистичної інформації критеріям якості;

9) організовує і проводить статистичні спостереження за соціально- економічними та демографічними процесами, екологічною ситуацією в області шляхом збирання форм державної статистичної звітності та проведення спеціально організованих статистичних спостережень (переписів, одноразових обліків, опитувань, вибіркових обстежень, у тому числі населення (домогосподарств) тощо);

10) бере участь у розробленні, вдосконаленні, впровадженні та поширенні науково обґрунтованої статистичної методології відповідно до плану державних статистичних спостережень;

11) забезпечує ведення та використання даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України і реєстрів респондентів статистичних спостережень в області. Надає користувачам інформацію з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

12) забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією (крім державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації) відповідно до плану державних статистичних спостережень;

13) бере участь у здійсненні моніторингу звітного навантаження на респондентів;

14) залучає для використання у статистичних цілях адміністративні дані та іншу необхідну інформацію й забезпечує взаємодію інформаційної системи ГУС у Вінницькій області з інформаційними системами місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб шляхом взаємного обміну інформацією;

15) надає місцевим державним органам та органам місцевого самоврядування статистичну інформацію в обсягах, за формами і в строки, визначені планом державних статистичних спостережень;

16) бере участь у вивченні потреб користувачів у статистичній інформації;

17) забезпечує рівний доступ користувачів до статистичної інформації та методології її складання;

18) забезпечує відповідно до законодавства збереження та захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності;

19) здійснює за погодженням з Держстатом прикладні розробки у сфері статистики;

20) забезпечує реалізацію єдиних технологічних підходів до збирання, опрацювання та передачі статистичної інформації на базі єдиної методології та сучасних інформаційних технологій;

21) забезпечує функціонування інтегрованої інформаційно-аналітичної системи органів державної статистики на обласному рівні;

22) забезпечує функціонування системи управління якістю в ГУС у Вінницькій області;

23) бере участь у міжнародному співробітництві з питань, що належать до його компетенції;

24) здійснює міжрегіональні статистичні зіставлення;

25) виконує відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать йому на правах оперативного управління;

26) забезпечує здійснення соціального діалогу в питаннях реалізації державної політики у сфері трудових відносин, оплати праці, охорони праці та соціального захисту;

27) проводить статистичні спостереження на замовлення, надає послуги та статистичну інформацію користувачам на платній основі;

28) виконує відповідно до законодавства інші функції, необхідні для вирішення покладених на нього завдань.

6. ГУС у Вінницькій області з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції та контроль за їх виконанням у структурних підрозділах ГУС у Вінницькій області;

2) здійснює в установленому порядку добір і розстановку персоналу, організовує підвищення рівня професійної компетенції державних службовців і працівників ГУС у Вінницькій області;

3) забезпечує ефективне, результативне й цільове використання бюджетних коштів;

4) організовує планово-фінансову роботу в ГУС у Вінницькій області, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку;

5) організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції ГУС у Вінницькій області, виявляє й усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;

6) забезпечує в межах повноважень доступ до публічної інформації, розпорядником якої є ГУС у Вінницькій області, у встановленому законодавством порядку;

7) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

8) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки, цивільного захисту та пожежної безпеки;

9) організовує ведення діловодства та роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів у порядку, встановленому чинним законодавством.

7. ГУС у Вінницькій області має право:

1) отримувати безкоштовно (крім проведення окремих вибіркових обстежень фізичних осіб або сукупностей таких осіб, за участь у яких респонденти отримують грошову компенсацію витрат часу) в установленому Держстатом порядку та строки від усіх респондентів, на яких поширюється дія Закону України "Про державну статистику", включаючи місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, банки, громадські об’єднання, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які підлягають статистичним спостереженням, і використовувати первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них;

2) застосовувати під час проведення державних статистичних спостережень щодо фізичних осіб, які підлягають цим спостереженням, методи опитування з використанням телефонного, поштового або електронного зв’язку, а також безпосереднього відвідування працівниками органів державної статистики та тимчасовим персоналом, який залучається до проведення статистичних спостережень, їх житлових і господарських приміщень і будівель, земельних ділянок тощо;

3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв’язку та комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

4) використовувати під час проведення статистичних спостережень електронні документи й електронний документообіг із дотриманням вимог законодавства щодо захисту інформації в інформаційних системах;

5) здійснювати експертні оцінки та розрахунки (дорахунки) окремих статистичних показників на основі затвердженої статистичної методології;

6) вивчати стан первинного обліку та статистичної звітності, перевіряти достовірність первинних і статистичних даних, поданих респондентами, застосовувати при цьому в установленому Держстатом порядку метод безпосереднього відвідування виробничих, службових та інших приміщень, ділянок тощо юридичних осіб, їхніх відокремлених підрозділів, а також фізичних осіб-підприємців;

7) вимагати від респондентів унесення виправлень до статистичної звітності, інших статистичних формулярів у разі виявлення приписок та інших перекручень первинних та статистичних даних. У разі невиконання цієї вимоги у визначені строки ГУС у Вінницькій області може самостійно вносити зазначені виправлення з наступним повідомленням про це респондентів;

8) подавати правоохоронним органам пропозиції щодо притягнення винних у порушенні вимог Закону України "Про державну статистику" посадових осіб і фізичних осіб-підприємців до відповідальності, передбаченої законами;

9) розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень, та накладати адміністративні стягнення;

10) давати роз’яснення щодо використання або тлумачення статистичної інформації та методології;

11) проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції;

12) залучати тимчасовий персонал відповідно до законодавства для проведення статистичних спостережень;

13) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

14) за погодженням із Держстатом, відповідно до законодавства, проводити спільні дослідження, здійснювати обмін статистичною інформацією зі статистичними службами інших держав.

8. ГУС у Вінницькій області під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами державної влади й органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями.

9. ГУС у Вінницькій області в межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання.

Акти ГУС у Вінницькій області можуть бути скасовані Головою Держстату повністю чи в окремій частині, у тому числі за дорученням Міністра Кабінету Міністрів України, а також Міністром Кабінету Міністрів України у разі відмови Голови Держстату скасувати такий акт.

10. ГУС у Вінницькій області очолює начальник, який призначається на посаду за результатами конкурсного відбору та звільняється з посади Головою Держстату відповідно до законодавства про державну службу, за погодженням із Міністром Кабінету Міністрів України.

Начальником ГУС у Вінницькій області може бути громадянин України з вищою освітою ступеня магістра за спеціальністю "Економіка", "Статистика", "Публічне управління та адміністрування" або прирівняною до них спеціальністю та стажем роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В", або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, який вільно володіє державною мовою.

Начальник ГУС у Вінницькій області має заступників, яких за результатами конкурсного відбору призначає на посаду та звільняє з посади Голова Держстату відповідно до законодавства про державну службу, за погодженням з Міністром Кабінету Міністрів України.

11. Начальник ГУС у Вінницькій області:

1) здійснює керівництво ГУС у Вінницькій області, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

2) організовує та забезпечує виконання ГУС у Вінницькій області відповідно актів законодавства, наказів та доручень Голови Держстату;

3) здійснює добір працівників у ГУС у Вінницькій області відповідно до вимог чинного законодавства;

4) організовує роботу з підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації працівників;

5) призначає на посади та звільняє з посад відповідно до вимог чинного законодавства державних службовців та працівників ГУС у Вінницькій області, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх морального та матеріального заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників);

6) порушує перед Головою Держстату питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо морального та матеріального заохочення та притягнення їх до відповідальності;

7) підписує накази ГУС у Вінницькій області;

8) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

9) подає Голові Держстату пропозиції щодо структури, граничної чисельності працівників та штатного розпису, а також кошторису й ліміту легкових автомобілів ГУС у Вінницькій області;

10) затверджує положення про структурні підрозділи ГУС у Вінницькій області та підрозділи у їх складі, спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, а також посадові інструкції їх працівників;

11) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису ГУС у Вінницькій області;

12) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ГУС у Вінницькій області, обговорення найважливіших напрямів його діяльності утворюється колегія.

Рішення колегії реалізуються шляхом прийняття відповідного наказу ГУС у Вінницькій області.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у ГУС у Вінницькій області можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний і персональний склад, положення про них затверджуються начальником ГУС у Вінницькій області.

13. ГУС у Вінницькій області діє на підставі положення, що затверджується Головою Держстату відповідно до чинного законодавства.

14. ГУС у Вінницькій області утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Структуру ГУС у Вінницькій області затверджує Голова Держстату за погодженням із Міністром Кабінету Міністрів України.

Чисельність працівників ГУС у Вінницькій області затверджує Голова Держстату в межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів Держстату.

Штатний розпис та кошторис ГУС у Вінницькій області затверджує Голова Держстату.

15. ГУС у Вінницькій області утворюється та ліквідується у порядку, передбаченому статтею 21 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади".

16. ГУС у Вінницькій області с юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області