ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать
Статистична інформація 2014

Динаміка потреби підприємств у працівниках за видами економічної діяльності

(на кінець звітного періоду; осіб)

 

Всьо-
го

У тому числі

Сіль-
ське госпо-дарство, мисли-
вство та лісове госпо-дарство

Про-
мис-
лові-
сть

з неї

Будів-
ниц-
тво

Торгівля; ремонт автомобі-
лів, побутових виробів та предметів особисто-
го вжитку

Діяль-
ність готелів та ресто-
ранів

Діяль-
ність транс-
порту та зв'язку

Фінан-
сова діяль-
ність

Опера-
ції з нерухо-
мим майном, оренда, інжині-
ринг та надання послуг підпри-
ємцям

Дер-
жавне управ-
ління

Освi-
та

Охорона здоров'я та надан-
ня соціаль-
ної допо-
моги

Інші види еконо-мічної діяльно-
сті

добувна про-
мис-
лові-
сть

пере-
робна проми-
сло-
вість

вироб-
ництво та розпо-
ділення елек-
троенер-
гії, газу та води

2002

1843

303

691

14

664

13

121

70

6

105

49

24

181

59

185

49

2003

2696

416

998

31

953

14

101

239

9

123

41

42

368

58

199

98

2004

2610

534

874

41

779

54

134

196

11

127

64

37

314

59

211

48

2005

3033

781

906

52

820

34

197

202

18

136

70

132

298

36

176

78

2006

2736

430

986

50

883

53

141

419

36

88

49

87

170

82

137

94

2007

2233

415

798

34

714

50

90

294

22

158

35

42

122

60

150

46

2008

1117

217

295

6

256

33

39

206

12

56

11

32

57

35

125

29

2009

562

139

138

4

121

13

7

55

5

31

14

16

81

4

61

11

2010

612

112

182

5

164

13

17

100

4

24

5

22

55

10

68

13

2011

570

97

155

7

143

5

14

108

5

27

11

40

31

63

19

2012

502

101

133

5

103

25

19

93

8

34

15

36

8

41

14

1Розробка показників за видами економічної діяльності здійснюється з 2002 року. Назви видів економічної діяльності приведені у відповідність до нової редакції Класифікації видів  економічної діяльності (ДК 009:2005), яку прийнято і надано чинності наказом Держспоживстандарту від 26 грудня 2005 року №375.

Обновлено 14.02.2013 16:28
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області