БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Колективний договір Друк

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
у Головному управлінні статистики у Вінницькій області

Прийнятий конференцією
трудового колективу
18лютого 2016 року

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Мета укладення колективного договору

1.1. Колективний договір у Головному управлінні статистики у Вінницькій області (далі – договір) укладено з метою регулювання соціально-трудових відносин, посилення соціального захисту працівників управління і включає зобов`язання сторін, що його уклали, на створення умов для підвищення ефективності роботи підприємства, реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.

 2. Сторони договору та їх повноваження:

2.1. Договір укладено між адміністрацією Головного управління статистики у Вінницькій області (далі - ГУС у Вінницькій області), в особі начальника управління, з однієї сторони (далі - адміністрація), та профспілковим комітетом первинної профспілкової організації ГУС у Вінницькій області, від імені трудового колективу, з другої сторони (далі - профспілковим комітетом), в подальшому разом іменовані - сторони.

2.2. Сторони визнають повноваження одна одної і зобов`язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності та аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладення договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішенні всіх питань, що є предметом договору.

 3. Термін дії угоди.

3.1. Договір укладено на 3 роки  і діє до укладення нового договору.

Договір набуває чинності з дня його підписання представниками сторін  після його схвалення конференцією трудового колективу.

3.2. Сторони вступають у переговори з укладення нового договору не раніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії попереднього колективного договору.

4. Сфера дії положень договору:

4.1. Положення договору поширюються на всіх працівників незалежно від членства в профспілці.

4.2. Окремі положення договору поширюються на пенсіонерів та інвалідів праці, які звільнилися; на працівників звільнених з ініціативи  адміністрації (за скороченням штату або у зв`язку з реорганізацією), до моменту їх працевлаштування.

4.3. Сторони визнають договір нормативним актом, його норми і положення діють безпосередньо і є обов`язковими для виконання адміністрацією, працівниками установи і профспілковим комітетом.

4.5. Сторони домовились враховувати норми та положення генеральної, регіональної та галузевої угод.

4.4. Після закінчення строку дії колективний договір, угода продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором, угодою.

4.6. Колективний договір, угода зберігають чинність у разі зміни складу, структури, найменування роботодавця, від імені якого укладено цей договір, угоду.

4.7. Невід`ємною частиною договору є додатки до нього.

 5. Порядок внесення змін та доповнень до договору.

5.1. Зміни і доповнення до договору вносяться у разі потреби тільки за взаємною згодою сторін і в обов`язковому порядку у зв`язку із змінами чинного законодавства, генеральної, галузевої чи регіональної угод з питань, що є предметом колективного договору.

5.2. Зацікавлена сторона письмово повідомляє іншу сторону про початок проведення переговорів (консультацій) та надсилає свої пропозиції, які мають бути спільно розглянуті у 10-денний термін з дня їх отримання іншою стороною.

5.3. Якщо внесення змін чи доповнень до договору зумовлено зміною чинного законодавства, колективних угод вищого рівня або вони поліпшують раніше діючі норми та положення договору, рішення про запровадження цих змін чи доповнень приймається спільним рішенням адміністрації та профспілкового комітету.

5.4. У всіх інших випадках рішення про внесення змін чи доповнень до договору, після проведення попередніх консультацій і переговорів та досягнення взаємної згоди про це, схвалюється конференцією трудового колективу.

5.5. Жодна із сторін протягом дії договору не може в односторонньому порядку приймати рішення про зміну діючих положень, обов`язків за договором або призупинити їх виконання.

6. Інші умови.

6.1. Після підписання договору повноважна особа сторони адміністрації подає договір на реєстрацію до місцевого органу державної виконавчої влади.

6.2.Після реєстрації повноважна особа сторони адміністрації тиражує і доводить договір до відома всіх працівників управління та забезпечує протягом всього терміну дії договору ознайомлення з ним під розписку щойно прийнятих працівників.

 

РОЗДІЛ І

Виробничо-економічна діяльність та розвиток установи

7. Адміністрація зобов`язується:

7.1. Створити умови працівникам управління для забезпечення виконання планів статистичної, економічної і організаційної роботи, підвищення її ефективності та якості.

7.2. Забезпечити у відповідності з обсягом бюджетного фінансування працівників необхідними матеріально-технічними ресурсами, засобами організаційної, обчислювальної техніки і зв`язку. Постійно здійснювати заходи по удосконаленню структури управління, організації праці та підвищення кваліфікації кадрів.

7.3. Здійснювати заходи щодо ефективності та вдосконалення методів  діяльності ГУС у Вінницькій області і його підрозділів, пов`язаної з виконанням статистичних робіт та наданням послуг на платній основі та залучення додаткових коштів на розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази управління.

7.4. Щоквартально інформувати трудовий колектив про фінансово-економічну діяльність установи і її найближчі перспективи.

7.5. Погоджувати із профспілковим комітетом та дотримуватись установленої систему матеріального й морального заохочення щодо підвищення продуктивності праці.

7.6. Забезпечувати дотримання працівниками управління трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку.

8. Профспілковий комітет зобов`язується:

8.1. Проводити роботу з формування свідомості найманих працівників щодо збереження майна ГУС у Вінницькій області та матеріальних цінностей.

8.2. Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни у трудових колективах.

8.3. Організувати збір, узагальнення пропозицій працівників щодо поліпшення роботи ГУС у Вінницькій області, своєчасно доводити їх до адміністрації, добиватися реалізації, інформувати працівників про вжиті заходи.

 9. Сторони зобов`язуються:

9.1. Оперативно вживати заходів до усунення передумов виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), у разі їх виникнення прагнути до врегулювання спору шляхом примирних процедур у порядку, визначеному статтями 5, 7 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (зі змінами).

 РОЗДІЛ ІІ

Трудові відносини.

10. Режим праці та відпочинку.

Сторона адміністрації зобов`язується:

10.1. Не вимагати від працівників роботи, яка не обумовлено трудовим договором та посадовою інструкцією.

10.2. Загальна тривалість робочого часу за рік не повинна перевищувати норм, розрахованих відповідно до законодавства України.

10.3. Робочий час і його використання працівниками Головного управління статистики у Вінницькій області регулюється «Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників Головного управління статистики у Вінницькій області» (Додаток № 8), що є невід’ємною частиною Договору.

10.4. У випадках, передбачених статтею 56 КЗпП України, окремим працівникам на їх прохання може встановлюватися неповний робочий день чи тиждень з оплатою праці пропорційно відпрацьованому ними часу.

10.5. Початок і закінчення роботи працівників  ГУС у Вінницькій області та перерва для відпочинку і харчування встановлюється в такі часи:

 

Понеділок-четвер

П’ятниця

Початок робочого дня

9:00

9:00

Перерва на обід

13:00 – 13:45

13:00 – 13:45

Закінчення робочого дня

18:00

16:45

 

10.6. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня зменшується на одну годину. Ця норма поширюється на випадки перенесення в установленому порядку передсвяткового дня на інший день тижня з метою об’єднання днів відпочинку, а також на осіб, які працюють у режимі скороченого робочого часу (стаття 53 КЗпП України).

10.7. Працівникам окремих категорій керівництво може встановлювати гнучкий графік роботи на умовах та в порядку, передбачених чинним законодавством України. У зв’язку із службовою необхідністю, сімейними обставинами, та угодою між працівником і власником (заявою чи проханням) окремим працівникам може встановлюватися відмінний від загальноприйнятого час початку та закінчення щоденної роботи, за умови дотримання тривалості робочого часу 40 годин на тиждень (стаття 57  КЗпП України).

10.8. Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи працівники, які займають посади державних службовців, та інші категорії працівників можуть залучатись до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні в установленому чинним законодавством порядку.

10.9. За бажанням працівника, який був залучений адміністрацією до роботи в святковий та неробочий день, йому може бути наданий інший день відпочинку, в зручний для нього час протягом календарного року.

10.10. Надурочні роботи можуть проводитися лише з дозволу профспілкового комітету. Залучення із ініціативи адміністрації окремих працівників до роботи у святкові та вихідні дні  допускається лише з дозволу профспілкового комітету і лише у виняткових випадках, що визначаються законодавством.

10.11. Працівники органів державної статистики Вінницької області не можуть залишатись в приміщеннях ГУС у Вінницькій області в неробочий час, крім випадків, пов’язаних з виконанням службових обов’язків – за дозволом адміністрації.

11. Відпустки

11.1. Встановити тривалість щорічних відпусток працівникам ГУС у Вінницькій області згідно Законів «Про відпустки» та «Про державну службу»:

– державним службовцям, що мають право на щорічну відпустку, надавати 30 календарних днів;

– працівникам, яких не віднесено до державної служби – 24 календарних дні.

11.2. Встановити тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам згідно Законів «Про відпустки» та «Про державну службу»:

11.2.1. Державним службовцям, які мають відповідний стаж державної служби надавати додаткову оплачувану відпустку. Тривалість додаткової відпустки не може перевищувати 15 календарних днів.

11.2.2. Працівникам, яких не віднесено до категорії державних службовців:

– надавати щорічну додаткову відпустку за особливий характер роботи тривалістю 4 календарних дні, згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» від 17.11.1997 № 1290 (зі змінами) та атестації робочих місць в межах бюджетних асигнувань та інших додаткових джерел (додаток №2).

– надавати щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий час тривалістю 4 календарних дні водію легкового службового автомобіля згідно пункту 2 статті 8 Закону України «Про відпустки» в межах бюджетних асигнувань та інших додаткових джерел.

11.2.3. Відповідно до  статті 19 Закону України «Про відпустки» та статті 182 КЗпП України, жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку надавати щороку додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст.73 КЗпП України).

11.3. Надавати при необхідності відпустки без збереження заробітної плати згідно статей  25, 26  Закону України «Про відпустки».

11.4. Працівникам, які не відносяться до категорії державних службовців, та які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення, надавати щорічну відпустку тривалістю пропорційно відпрацьованому на цих територіях часу у зоні посиленого радіологічного контролю – 30 календарних днів згідно статті 47 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

11.5. Працівникам, які не відносяться до категорії державних службовців – інвалідам І та ІІ груп надавати щорічну основну відпустку тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам ІІІ групи – 26 календарних днів згідно статті  6 Закону України «Про відпустки».

11.6. Надавати працівникам ГУС у Вінницькій області, інші види відпусток в порядку та розмірах передбачених чинним законодавством України

 12. Профспілковий комітет зобов`язується:

12.1. Здійснювати контроль за виконанням положень цього розділу, своєчасністю внесення записів до трудових книжок, виданням наказів про прийняття, звільнення, переведення на іншу роботу, зміни режиму праці і відпочинку та ознайомлення з цими наказами працівників.

12.2. Надавати членам профспілки безкоштовну правову допомогу та консультації з чинного законодавства. Представляти та відстоювати їх права у відносинах з власником, судових органах.

 12.3. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку, ефективному використанню матеріальних та фінансових ресурсів.

РОЗДІЛ ІІІ

Забезпечення зайнятості працівників.

13. Адміністрація зобов`язується:

13.1. При розірванні трудового договору у зв’язку зі змінами в структурі реорганізацією скороченням чисельності або штату працівників керуватися Кодексом законів про працю України, Законами “Про державну службу”, “Про зайнятість населення”,  іншими законодавчими актами з цього приводу.

13.2. У разі виникнення необхідності вивільнення працівників письмово попереджати їх про наступне вивільнення не пізніше, ніж за два місяці.

13.3. Розробляти та впроваджувати узгодженні з профспілковим комітетом конкретні можливі заходи по забезпеченню зайнятості працівників:

  • заповнення усіх наявних вакансій;
  • надавати юридичні консультації та правову допомогу звільненим працівникам, залучаючи до цього службу зайнятості;
  • виплачувати  при звільненні передбачену законом  матеріальну компенсацію.

13.4. Розірвання трудового договору з підстав, передбачених пункту 1 статті 40 КЗпП  України може бути проведено лише за попередньою згодою профспілкового комітету. Розірвання трудового договору проводиться не пізніше як через місяць з дня одержання згоди профспілкового комітету.

 РОЗДІЛ IV

Оплата праці.

14. Адміністрація зобов`язується:

14.1. Оплату праці працівникам управління здійснювати згідно Закону України «Про оплату праці» (зі змінами) та Положення про умови оплати праці та матеріальне стимулювання працівників ГУС у Вінницькій області, затвердженого наказом ГУС у Вінницькій області від 04.01.2013 № 7 та Положення про умови підведення підсумків роботи статистичних органів (визначення рейтингу), затвердженого наказом ГУС у Вінницькій області від 01.04.2013. за №46 (зі змінами).

14.2. Виплата заробітної плати працівників здійснюється у гривнях двічі на місяць (за першу половину місяця – не пізніше 16-го числа , за другу половину місяця – не пізніше 1-го числа наступного місяця), при умові надходження фінансування.

14.3. В день остаточної виплати заробітної плати видавати працівників розрахункові листки про суми нарахованої та утриманої заробітної плати.

14.4. Виплачувати заробітну плату не нижче законодавчого встановленого мінімуму.

14.5. Виплачувати, у випадках передбачених чинним законодавством, компенсацію заробітної плати згідно постанови Кабінету Міністрів України ««Про затвердження Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати» від 21 02.2001 № 159 (зі змінами).

14.6. Виплачувати індексацію на заробітну плату згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку проведення індексації грошових доходів населення» від 17.07.2003. № 1078 (зі змінами).

14.7. Установити доплату сторожам за роботу у нічний час у розмірі 20% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи з 22 до 6 годин ранку.

14.8. Здійснювати нарахування заробітної плати сторожам за роботу у святкові дні у подвійному розмірі за кожну годину роботи.

14.9. Установити доплату працівникам ГУС у Вінницькій області, зайнятим на роботах з шкідливими умовами праці згідно Додатку №3.

14.10. До працівників можуть застосовуватись заохочення за успіхи в роботі. Заохочення застосовується адміністрацією разом або за погодженням з профспілковим комітетом. Заохочення оголошується наказом в урочистій обстановці і заноситься до трудових книжок працівників у відповідності з  правилами їх ведення.

14.11. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один із таких заходів стягнення:

– догана;

– звільнення.

Відповідно до Закону «Про державну службу» до працівників ГУС у Вінницькій області можуть бути застосовані такі заходи дисциплінарного впливу:

– зауваження

– попередження про неповну службову відповідальність;

За кожний дисциплінарний проступок до державного службовця може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

14.12. Незалежно від дисциплінарного стягнення за порушення виробничої та трудової дисципліни до працівників можуть застосовуватись заходи дисциплінарного впливу у вигляді повного або часткового позбавлення премії, доплат або винагород та інших заохочувальних виплат, в межах визначених законодавством.

14.13. За неналежне виконання функціональних обов’язків та завдань, викладених в посадових інструкціях працівників ГУС у Вінницькій області, керівництво установи може визначити розмір премії керівнику, працівнику  підрозділу менший, ніж середній по ГУС у Вінницькій області.

 15. Профком зобов`язується:

15.1.Здійснювати контроль за дотриманням в управлінні законодавства з питань оплати праці та положень договору з цих питань.

 РОЗДІЛ V

Охорона праці та здоров'я.

16. З метою створення здорових та безпечних умов праці адміністрація зобов'язується:

16.1. Забезпечити виконання комплексних заходів щодо досягнення  встановлених  нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці, запобігання випадкам  виробничого травматизму, професійним захворювань і аварій згідно Додатку №1.

16.2. На реалізацію комплексних заходів може відраховуватись 0,2 відсотки від фонду оплати праці відповідно до статі 19 Закону України «Про охорону праці» (зі змінами).

16.3. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати в установленому порядку страхові внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

16.4. При прийнятті на роботу ознайомлювати працівника під розписку про умови праці та про наявність на робочому місті  небезпечних і шкідливих виробничих факторів, їх можливим впливом на здоров'я.

16.5. Забезпечувати безплатно працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, а також мийними і знешкоджувальними засобами. Видавати безплатно працівникам спецодяг, якщо їх фактичні умови праці (не передбачені трудовим договором) вимагають його застосування, згідно Додатку №4.

16.6. Своєчасно та безоплатно забезпечувати молоком працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з шкідливими умовами праці згідно Додатку №5.

16.7. Забезпечити безоплатне проведення попередніх і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на шкідливих і небезпечних роботах, працівників віком до 21 року, а також виконання рекомендацій висновків медичної комісії за результатами оглядів працівників.

16.8. Не допускати працівників (в тому числі за їхньою згодою) до роботи, яка їм протипоказана за результатами медичного огляду.

16.9. Проводити навчання і перевірку знань працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою.

 17. Працівники зобов'язуються:

17.1. Дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт, чи під час перебування на території установи.

17.2. Знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.

17.3. Проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

17.4. Про кожний нещасний випадок негайно повідомляти  безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

 18. Профспілковий комітет зобов'язується:

18.1. Здійснювати контроль за дотриманням адміністрацією законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, молоком, іншими засобами захисту.

18.2. Брати участь у розробці комплексних заходів з питань охорони праці, опрацюванні та прийнятті нормативних актів ГУС у Вінницькій області про охорону праці, оцінюванні умов праці на робочих місцях.

РОЗДІЛ VІ

Збереження та розвиток соціальної сфери установи,

соціальні пільги та гарантії

19. Сторони домовились:

19.1. Спільно формувати, розподіляти кошти на соціально-культурні заходи.

19.2. Забезпечувати працівників установи та членів їх сімей путівками у реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

19.3. Здійснювати виплату щомісячної допомоги по догляду за дитиною до досягнення неї трирічного віку. Розмір допомоги встановлюється згідно чинного законодавства.

19.4. Здійснювати одноразові виплати з нагоди ювілейних дат працівників згідно Положення про умови оплати згідно Закону України «Про оплату праці» (зі змінами) та Положення про умови оплати праці та матеріальне стимулювання працівників ГУС у Вінницькій області затвердженого наказом  ГУС у Вінницькій області від 04.01.2013 № 7.

 20. Профком зобов`язується:

20.1. Контролювати ефективність використання коштів на соціально-культурні заходи.

20.2. Здійснювати контроль за використанням коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, своєчасною виплатою допомоги у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю.

20.3. Щорічно (наприкінці року) проводити облік працівників, які потребують відновлювального лікування у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів України.

 РОЗДІЛ VІІ

Забезпечення гарантій діяльності профспілкової організації

21. Сторона адміністрації:

21.1. Визнає цим договором профком повноважним представником інтересів працівників, на яких поширюється дія договору, і погоджує з ним накази та інші локальні нормативно-правові акти з питань, що є предметом даного договору.

 22. Сторона адміністрації зобов`язується:

22.1. Забезпечувати гарантії прав профспілок, встановлені розділом 4 Закону України «Про професійні спілки: їх права та гарантії діяльності» (зі змінами) та статтею 43 КЗпП України.

22.2. Для забезпечення роботи профкому і проведення зборів працівників установи надавати безкоштовно приміщення з необхідним обладнанням, опаленням, прибиранням, а також при необхідності, транспорт.

22.3. Надавати вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов`язків, для виконання їх повноважень та громадських обов`язків, в інтересах трудового колективу, а також для профспілкового навчання.

22.4. Вільний від роботи час надається на підставі звернення відповідного профспілкового органу: рішення профспілкового комітету, службової записки голови профспілкового комітету.

22.5. Вільний від роботи час представникам профспілок для участі у переговорах і консультаціях визначається спільно сторонами, виходячи з регламенту проведення відповідних заходів.

22.6. Вільний від роботи час для проведення профспілкового навчання надається керівником структурного підрозділу згідно з затвердженим профспілковим комітетом планом навчання.

22.7. Якщо виконання громадських обов`язків в інтересах трудового колективу пов`язане з виїздом у відрядження, то витрати, зумовлені цим, компенсуються власником.

22.8. Згідно подання профкому, можуть перераховуватись на рахунок профкому кошти на культурно-масову і фізкультурну роботу в розмірі 0,3 відсотка фонду оплати праці установи.

22.9. Забезпечувати організацію безготівкового утримання із заробітної плати за письмовими заявами працівників, які є членами профспілки, членських профспілкових внесків через бухгалтерію управління з перерахуванням зібраних внесків на рахунок профкому не пізніше 3-х банківських днів після виплати заробітної плати працівникам у будь-якій формі.

22.10. Не знімати з обліку та не відраховувати з заробітної плати членські внески працівникам ГУС, які знаходяться у відпустці за доглядом за дитиною до 3-х річного віку.

22.11. На принципах соціального партнерства проводити зустрічі, консультації, інформувати профком про плани і напрями розвитку установи, забезпечувати участь представників профкому у нарадах, засіданнях органів управління установи.

 РОЗДІЛ VІІІ

Контроль за виконанням договору,

відповідальність сторін за його невиконання

23. Сторони домовились:

23.1. Визначити осіб, відповідальних за виконання положень договору, та встановити термін їх виконання.

23.2. Контроль за виконанням договору здійснює спільна робоча комісія представників сторін, яка вела переговори щодо його укладення (далі – робоча комісія). Склад додається (додаток № 9).

Результати перевірки виконання договору оформляються актом.

При здійсненні контролю надавати необхідну для нього інформацію.

23.3. Самостійно визначати механізм здійснення контролю за виконанням положень і норм договору.

23.4. При виявленні порушень виконання договору зацікавлена в їх усуненні сторона письмово інформує іншу сторону про порушення. У тижневий термін мають бути проведені взаємні консультації і прийняте рішення робочої комісії.

23.5. Контроль за виконанням договору здійснюють також трудові колективи, які можуть безпосередньо або через виборні органи, керівників звернутись по суті питання до робочої комісії.

23.6. Хід виконання договору розглядати на спільних засіданнях представників адміністрації і профкому, підсумки - на конференції трудового колективу.

23.7. Кожна із сторін безпосередньо несе відповідальність за виконання взятих зобов`язань.

23.8. У разі порушення чи невиконання зобов`язань з вини конкретного керівника, він несе відповідальність згідно з чинним законодавством,  Законом «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Договір підписали:

Начальник Головного управління статистики

у Вінницькій області

_____________     Ігнатов С.Н.

_______________2016р.

Голова профкому Головного управління статистики

у Вінницькій області

____________     Нідзельська Л.І.

_______________2016р.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області