ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Регламент Головного управління

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління статистики  у Вінницькій області

27.04.2020 №70

 

Регламент

Головного управління статистики у Вінницькій області

 

І.  Загальні положення

 • Цей Регламент установлює порядок організації діяльності Головного управління статистики  у Вінницькій області (далі – ГУС у Вінницькій області), пов'язаної зі здійсненням його повноважень.

ГУС у Вінницькій області є територіальним органом державної статистики і безпосередньо підпорядковується Державній службі статистики України (далі Держстат).

ГУС у Вінницькій області утворюється Держстатом і є складовою частиною єдиної системи органів державної статистики України.

 • ГУС у Вінницькій області у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Держстату, іншими  нормативно-правовими актами згідно діючого законодавства України.
 • Основні завдання ГУС у Вінницькій області визначені у Положенні про ГУС у Вінницькій області  (далі – Положення), затвердженому наказом Держстату.

Основні завдання структурних підрозділів ГУС у Вінницькій області, визначені у Положеннях про структурні підрозділи, затверджених наказом ГУС у Вінницькій області.

 • ГУС у Вінницькій області у межах своїх повноважень та на виконання актів законодавства видає накази, організовує та контролює їх виконання, а в разі потреби видає разом з іншими місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування спільні акти.

У випадках, передбачених законодавством, рішення  ГУС у Вінницькій області, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами.

 • ГУС у Вінницькій області,  під час виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами.
 • Формування обсягів фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення виконання завдань, покладених на ГУС у Вінницькій області, здійснюється в порядку, визначеному Бюджетним кодексом і нормативно-правовими актами, які регулюють відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження та виконання Державного бюджету України.
 • Діяльність ГУС у Вінницькій області є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації про неї на офіційному вебсайті, публікацій у засобах масової інформації, трансляції на радіо й телебаченні, репортажів, інтерв’ю, виступів працівників ГУС у Вінницькій області.
 • Щорічно оприлюднюється звіт ГУС у Вінницькій області про результати його діяльності, який розміщується на  офіційному вебсайті ГУС у Вінницькій області.

Представникам засобів масової інформації,  громадянам інформація про діяльність ГУС у Вінницькій області надається згідно з чинним законодавством.

ІІ. Організація роботи Головного управління статистики

1. Планування роботи

 • Основою для планування діяльності ГУС у Вінницькій області є  довгострокова програма розвитку державної статистики, План державних статистичних спостережень, затверджений Кабінетом Міністрів України, Технологічна програма державних статистичних спостережень, затверджена Головою Держстату, річні плани за пріоритетними напрямами роботи, плани роботи місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також замовлення користувачів статистичної інформації, які виконуються на платній основі.
 • З метою забезпечення узгодженості дій самостійних структурних підрозділів ГУС у Вінницькій області щороку складає Технологічну програму державних статистичних спостережень ГУС у Вінницькій області (далі – Технологічна програма), яка затверджується наказом ГУС у Вінницькій області.
 • Технологічна програма розробляється структурними підрозділами ГУС у Вінницькій області, відповідальним за формування Технологічної програми є самостійний структурний підрозділ, який відповідає за планування, координацію та моніторинг статистичної діяльності ГУС у Вінницькій області.
 • У Технологічній програмі визначаються відповідальні  за виконання запланованих заходів (структурні підрозділи ГУС у Вінницькій області), а також строки їх виконання.
 • Технологічна програма виноситься на розгляд колегії і затверджується наказом ГУС у Вінницькій області.
 • На підставі Технологічної програми структурні підрозділи ГУС у Вінницькій області (з урахуванням планів роботи місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування) складають  поточні плани роботи, які подаються на розгляд та затвердження начальнику Головного управління та заступникам начальника Головного управління відповідно до розподілу функціональних повноважень.
 • Моніторинг виконання Технологічної програми здійснюється  самостійним структурним підрозділом відповідальним за планування, координацію та моніторинг статистичної діяльності ГУС у Вінницькій області, поточних планів роботи – керівниками структурних підрозділів  ГУС у Вінницькій області.
 • Зміни до Технологічної програми вносяться на підставі службових записок керівників структурних підрозділів і затверджуються начальником Головного управління, заступниками начальника Головного управління відповідно до розподілу функціональних повноважень.
 • Після закінчення звітного року самостійним структурним підрозділом відповідальним за планування, координацію та моніторинг статистичної діяльності ГУС у Вінницькій області за участю інших  структурних підрозділів  готується інформація про виконання Технологічної програми, яка подається на розгляд колегії ГУС у Вінницькій області.

2. Визначення повноважень керівництва

та інших працівників ГУС у Вінницькій області

1. Повноваження начальника ГУС у Вінницькій області  визначаються Положенням про ГУС у Вінницькій області.

2.  Розподіл функціональних повноважень між начальником ГУС у Вінницькій області, першим заступником і заступниками начальника Головного управління затверджується наказом ГУС у Вінницькій області,  в якому визначаються:

 • перелік самостійних структурних підрозділів ГУС у Вінницькій області, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється відповідно начальником, першим заступником і заступниками начальника Головного управління;
 • перелік функціональних повноважень, закріплених за першим заступником і заступниками начальника Головного управління, що випливають із покладених на ГУС у Вінницькій області  завдань і функцій;
 • порядок виконання функціональних повноважень першого заступника і заступників начальника Головного управління в разі відсутності одного з них.

3. Положення про самостійний структурний підрозділ ГУС у Вінницькій області  та структурний підрозділ, що входить до складу самостійного структурного підрозділу ГУС у Вінницькій області розробляється керівником відповідного підрозділу, погоджується із першим заступником та заступниками начальника Головного управління відповідно до розподілу функціональних повноважень, юридичною службою, службою управління персоналом і затверджується наказом ГУС у Вінницькій області.

4. Посадові обов’язки керівників самостійних структурних підрозділів, а також підрозділів у їх складі визначаються як в положеннях про ці підрозділи, так і в посадових інструкціях. Обов’язки інших працівників  ГУС у Вінницькій області  визначаються посадовими інструкціями, що розробляються згідно з вимогами чинного законодавства та  затверджуються начальником Головного управління або за його дорученням першим заступником, заступниками начальника Головного управління, відповідно до розподілу функціональних повноважень

3. Аналіз результатів роботи самостійних структурних підрозділів  

ГУС у Вінницькій області

1. Протягом року самостійним структурним підрозділом відповідальним за планування, координацію та моніторинг статистичної діяльності здійснюється поточний моніторинг результатів роботи структурних підрозділів ГУС у Вінницькій області.

2. Результати моніторингу розглядаються на засіданні колегії ГУС у Вінницькій області.

4. Постійні або тимчасові консультативні,

дорадчі та інші допоміжні органи

ГУС у Вінницькій області для обговорення найважливіших напрямів розвитку державної статистики та погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, утворює постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи:

 • колегія ГУС у Вінницькій області  у Вінницькій області є дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ГУС у Вінницькій області, вироблення рекомендацій з питань реалізації державної політики у сфері статистики, обговорення проектів нормативно-правових актів, стратегій, програм, розгляду інших питань;
 • комісія з питань роботи із службовою інформацією Головного управління статистики у Вінницькій області є постійно діючим органом Головного управління статистики  у Вінницькій області, який утворено з метою виконання завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 “Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію” та Інструкцією про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в Головному управлінні статистики у Вінницькій області;
 • експертна комісія Головного управління статистики  у Вінницькій області є постійно діючим органом ГУС у Вінницькій області, який утворено з метою організації та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві ГУС у Вінницькій області, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії Державного архіву Вінницької області;
 • тендерний комітет Головного управління статистики  у Вінницькій області є органом, який утворено для організації та проведення процедур закупівель згідно із Законом України “Про публічні закупівлі”;
 • конкурсна комісія на зайняття вакантних посад державної служби категорій “Б” і “В” Головного управління статистики  у Вінницькій області, призначення на які здійснюється начальником Головного управління, є постійно діючим органом ГУС у Вінницькій області, який утворено для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, згідно із Законом України “Про державну службу”;
 • дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В” Головного управління статистики  у Вінницькій області, яка не являється постійно діючим органом ГУС у Вінницькій області, та утворюється за потреби для здійснення дисциплінарних проваджень з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчинених державними службовцями дисциплінарних проступків;
 • комісія з оцінки корупційних ризиків у Головному управлінні статистики у Вінницькій області є постійним консультативно-дорадчим органом, який утворено для проведення оцінки корупційних ризиків у рамках підготовки антикорупційної програми Держстату або під час її періодичного перегляду;
 • служба захисту інформації ГУС у Вінницькій області є органом, який створено для захисту законних прав щодо безпеки інформації ГУС у Вінницькій області  в процесі інформаційної діяльності та у взаємовідносинах з іншими установами та організаціями,  забезпечує виконання завдань у сфері захисту інформації. Здійснення контролю за функціонуванням комплексних систем захисту інформації ГУС у Вінницькій області.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає начальник Головного управління. Кількісний та персональний склад, положення про них затверджує начальник Головного управління.

5. Управління персоналом та проходження державної служби

1. Організацію роботи з управління персоналом в ГУС у Вінницькій області здійснює відділ управління персоналом відповідно до положення про нього.

2. Відділ управління персоналом відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в ГУС у Вінницькій області, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством.

3. Відділ управління персоналом у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, наказами Національного агентства України з питань державної служби, іншими актами законодавства України, наказами Держстату, цим Регламентом і наказами ГУС у Вінницькій області, відповідними рекомендаціями інших центральних органів виконавчої влади.

4. Прийняття осіб на роботу до ГУС у Вінницькій області, а також їх звільнення здійснюється відповідно до Закону України “Про державну службу” та Кодексу законів про працю України.

5. Призначення на посади державної служби здійснюється за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України “Про державну службу”.

6. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців ГУС у Вінницькій області  регулюється Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року   № 246 (зі змінами).

7. Рішення про призначення або про відмову в призначенні на посаду державної служби приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та за результатами перевірки відповідно до Закону України “Про очищення влади”.

8. Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно, - з дня призначення на посаду.

9. З метою перевірки відповідності державного службовця займаній посаді при призначенні на посаду державної служби може встановлюватись випробування строком до шести місяців.

При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим.

  10. Присвоєння рангів державними службовцям ГУС у Вінницькій області  здійснюється відповідно до статті 39 Закону України “Про державну службу” та Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306 (зі змінами).

  11. Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України “Про державну службу”.

  12. З метою встановлення моральних норм професійної поведінки працівників органів державної статистики, формування довіри до них громадськості наказом Держстату затверджено Етичний кодекс працівників органів державної статистики.

  13. З метою здійснення контролю за якістю виконання посадових обов’язків, визначення рівня результативності та ефективності служби, а також планування професійного та особистісного розвитку, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності державних службовців ГУС у Вінницькій області  здійснюється оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

  Оцінювання здійснюється щороку відповідно до Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженому Кабінетом Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640 (зі змінами).

  14. Державним службовцям ГУС у Вінницькій області  створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке проводиться відповідно до Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 року № 106.

  Професійне навчання державних службовців проводиться за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, через систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, зокрема в галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, у встановленому законодавством порядку в навчальних закладах, установах, організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги, у тому числі за кордоном.

  З метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може проводитися його стажування з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби в іншому державному органі або за кордоном відповідно до законодавства відповідно до Порядку стажування державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства з питань державної служби від 03.03.2016 року № 48.

  15. Тривалість робочого часу працівників ГУС у Вінницькій області, розпорядок роботи, порядок обліку робочого часу та надання відпусток, порядок повідомлення працівниками про відсутність на роботі, умови і порядок перебування  в ГУС у Вінницькій області у вихідні, святкові та неробочі дні, а також після закінчення робочого часу, порядок доведення до відома працівників нормативно-правових актів, наказів (розпоряджень та доручень зі службових питань, порядок прийняття та передачі працівниками діловодства (справ і майна при звільненні) визначаються Правилами внутрішнього службового розпорядку Головного управління статистики  у Вінницькій області, затвердженими зборами трудового колективу ГУС у Вінницькій області  за поданням начальника Головного управління та профспілкового комітету ГУС у Вінницькій області.

  16. За досягнення при виконанні завдань, покладених на органи державної статистики, багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики в галузі статистики до працівників можуть застосовуватись такі заохочення:

  • оголошення подяки державному службовцю;
  • нагородження Почесною Грамотою;
  • дострокове присвоєння чергового рангу державного службовця;
  • відзначення відомчою заохочувальною відзнакою Держстату та ГУС у Вінницькій області;
  • представлення до нагородження урядовою відзнакою;
  • представлення до відзначення державною нагородою.

  Подання щодо застосування заохочень до працівників подають у встановленому порядку на розгляд начальнику Головного управління перший заступник і заступники начальника Головного управління, керівники самостійних структурних підрозділів ГУС у Вінницькій області за погодженням з першим заступником і заступниками начальника Головного управління відповідно до розподілу функціональних повноважень.

  17. За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни працівники притягаються до дисциплінарної відповідальності.

  Засади дисциплінарної відповідальності державних службовців визначає Закон України “Про державну службу”.

  Працівники ГУС у Вінницькій області, які обіймають посади, що не віднесені до категорій посад державної служби, притягаються до дисциплінарної відповідальності у порядку, визначеному Кодексом законів про працю України.

  18. Порядок входу  до і виходу з адміністративної будівлі ГУС у Вінницькій області, охорони і збереження матеріальних цінностей здійснюється відповідно до Інструкції по охороні, збереженню матеріальних цінностей та організації пропускного режиму  в адміністративній будівлі  Головного управління статистики  у Вінницькій області, що затверджується наказом ГУС у Вінницькій області.

  ІІІ. Нормотворча діяльність

  1. Нормотворча діяльність ГУС у Вінницькій області  провадиться на основі та на виконання Конституції та законів України, указів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, наказів Держстату, а також з ініціативи ГУС у Вінницькій області.

  2. Розроблення проекту нормативно-правового акта в ГУС у Вінницькій області покладається на самостійний структурний підрозділ відповідно до його компетенції. Для розроблення проекту нормативно-правового акта в ГУС у Вінницькій області може утворюватися робоча група відповідно до наказу ГУС у Вінницькій області.

  3. У процесі розроблення проекту нормативно-правового акта:

  • проводиться аналіз стану справ у відповідній сфері правового регулювання та причин, що зумовлюють необхідність підготовки проекту;
  • визначається предмет правового регулювання, механізм вирішення питання, що потребує врегулювання;
  • перевіряється його відповідність актам законодавства вищої юридичної сили, чинним міжнародним договорам України;
  • перевіряється наявність або відсутність у проекті акта правил і процедур, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, а також ознаки дискримінації;
  • забезпечується погодження проекту з іншими заінтересованими державними органами та в разі потреби вносяться необхідні поправки;
  • уживаються заходи для усунення розбіжностей, зокрема, організовується та проводиться за участю заінтересованих державних органів влади, які мають зауваження до проекту, детальне обговорення шляхів вирішення спірних питань.

  4. Проект нормативно-правового акта перед поданням на розгляд начальника Головного управління обов’язково узгоджується з усіма зацікавленими самостійними структурними підрозділами ГУС у Вінницькій області, юридичною службою, першим заступником і заступниками начальника Головного управління.

  5. Нормативно-правові акти ГУС у Вінницькій області, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають  міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

  IV. Організація роботи з документами та контролю виконання

  1. Організація роботи з документами здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 «Про деякі питання документування управлінської діяльності».

  2. Ведення діловодства в ГУС у Вінницькій області встановлює загальні положення щодо документування управлінської інформації та організації роботи з документами в ГУС у Вінницькій області незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, яка міститься в документах, уключаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням.

  3. Порядок організації електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису, роботи з електронними документами в діловодстві ГУС у Вінницькій області здійснюється відповідно до Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55.

  Облік, зберігання та використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, ведення діловодства за зверненнями громадян, запитами на публічну інформацію визначаються окремими нормативно-правовими актами.

  4. Відповідальність за організацію діловодства в ГУС у Вінницькій області несе начальник Головного управління.

  5. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні документів, що розробляються на виконання завдань, визначених у законах України, актах Президента України, постановах Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актах Кабінету Міністрів України, дорученнях Прем’єр-міністра України, актах Верховної Ради України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, наказах Держстату, дорученнях Голови Держстату, місцевих органів виконавчої влади, а також відповідей на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, кореспонденцію Держстату, місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, погодження проектів нормативно-правових актів відповідають перший заступник і заступники начальника Головного управління відповідно до розподілу функціональних повноважень.

  6. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні інших документів, а також організацію діловодства та зберігання документів в структурних підрозділах ГУС у Вінницькій області відповідають їх керівники.

  7. Організація діловодства в Головному управлінні статистики покладається на відділ моніторингу, контролю та управління електронним документообігом.

  8. До основних видів роботи з документами у електронній та паперовій формах належать:

  • реєстрація вхідних, внутрішніх, вихідних документів в системі електронного документообігу;
  • контроль за дотриманням установленого порядку роботи з електронними та паперовими документами  в   структурних підрозділах ГУС у Вінницькій області;
  • підготовка документів для доповіді керівництву;
  • підготовка та узгодження проектів нормативно-правових актів і актів організаційно-розпорядчого характеру;
  • організація виконання розпоряджень, доручень обласної державної адміністрації, рішень обласної Ради, міської Ради, доручень та наказів Держстату;
  • підготовка та оформлення документів до засідань колегії;
  • оформлення копій паперових, електронних документів та додатків;
  • організація та здійснення контролю за виконанням документів;
  • складення номенклатури та формування справ;
  • підготовка справ до архівного зберігання та користування архівною документацією;
  • ведення обліку та зберігання печаток і штампів ГУС у Вінницькій області;
  • організація обміну електронними документами через систему взаємодії з дотриманням вимог до встановлених форматів документообігу в ГУС у Вінницькій області.

  9. Контроль здійснюється за виконанням усіх документів, у яких встановлено завдання, або які містять питання, що потребують вирішення, а також виконання яких підлягає обов’язковому контролю.

  10. Обов'язково контролюється виконання завдань, передбачених в актах державних органів та дорученнях вищих посадових осіб, надання відповідей на запити, звернення, а також кореспонденцію Держстату, місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, розпорядчі документи та доручення керівництва ГУС у Вінницькій області , рішення колегії ГУС у Вінницькій області , запити на публічну інформацію.

  11. Організацію контролю за виконанням завдань, визначених в актах державних органів та дорученнях вищих посадових осіб, здійснюють перший заступник і заступник начальника Головного управління відповідно до розподілу функціональних повноважень.

  12. Безпосередній контроль за виконанням документів покладається на начальника відділу моніторингу, контролю та управління електронним документообігом.

  13. В структурних підрозділах ГУС у Вінницькій області  безпосередній контроль за виконанням документів здійснює керівник структурного підрозділу ГУС у Вінницькій області.

  14. Для здійснення контролю  дотримання термінів виконання документів відділом моніторингу, контролю та управління електронним документообігом застосовується випереджувальний моніторинг документів, які підлягаю виконанню «на тиждень». Моніторинг про стан виконання документів один раз на місяць та щоквартально надається інформація керівництву ГУС у Вінницькій області про виконання контрольних документів.

  15. Питання режимно-секретної діяльності вирішуються відповідно до вимог Закону України “Про державну таємницю”, Положення про режимно-секретні органи та інших нормативно-правових актів щодо забезпечення режиму секретності.

  V. Порядок проведення нарад

  Загальні положення

  1. Для вирішення питань, що виникають у повсякденній роботі ГУС у Вінницькій області, проводяться наради за участю керівників самостійних структурних підрозділів ГУС у Вінницькій області, а в разі необхідності залучаються керівники підрозділів у складі управління та інші особи.

  2. Наради проводять начальник ГУС у Вінницькій області, перший заступник і заступники начальника Головного управління, а також керівники самостійних структурних підрозділів ГУС у Вінницькій області.

  3. На наради можуть бути запрошені залежно від питання, яке вирішується, особи, без участі яких питання, що включені до порядку денного, не можуть бути розглянуті належним чином.

  4. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює відповідний самостійний структурний підрозділ підрозділ ГУС у Вінницькій області  за компетенцією.

  5. Наради в ГУС у Вінницькій області проводяться відповідно до Порядку проведення поточних нарад в ГУС у Вінницькій області, затвердженого наказом ГУС у Вінницькій області  від 15.01.2020 № 21.

  6. Питання про можливість присутності на засіданнях представників засобів масової інформації, використання присутніми кіно-, відео-, фотознімальної та звукозаписувальної техніки, радіотелефонного зв'язку вирішує начальник Головного управління за поданням посадової особи, яка проводить засідання.

  7. Офіційна інформація про засідання надається засобам масової інформації (у разі необхідності) самостійним структурним підрозділом  ГУС у Вінницькій області  з питань поширення інформації та комунікацій на основі матеріалів самостійних структурних підрозділів ГУС у Вінницькій області.

  VI. Взаємодія Головного управління статистики з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування

  1. ГУС у Вінницькій області  у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами та організаціями.

  2. ГУСу Вінницькій області, з метою ефективної співпраці з державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами:

  • використовує у статистичних цілях адміністративні дані та іншу необхідну інформацію, укладає угоди щодо взаємообміну інформаційними ресурсами з державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими юридичними особами, що провадять діяльність, пов'язану із збиранням і використанням статистичної інформації та адміністративних даних;
  • надає державним органам та органам місцевого самоврядування статистичну інформацію в обсягах, за формами і в строки, визначені Планом державних статистичних спостережень або окремими рішеннями Кабінету Міністрів України;
  • подає правоохоронним органам пропозиції щодо притягнення винних у порушенні вимог Закону України "Про державну статистику" посадових осіб та фізичних осіб-підприємців до відповідальності, передбаченої законом;
  • залучає в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції Держстату;
  • забезпечує взаємодію інформаційної системи органів державної статистики з інформаційними системами державних органів, органів місцевого самоврядування, шляхом взаємного обміну інформацією відповідно до заходів, передбачених Програмою, проведення методологічних, програмно-технологічних та інших робіт, спрямованих на ефективне використання інформаційних ресурсів;
  • здійснює проведення статистичних спостережень і надання послуг на платній основі відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2000 року № 1659 (зі змінами);
  • здійснює відповідно до чинного законодавства інші заходи, пов'язані з виконанням завдань, покладених на ГУС у Вінницькій області.

  3. ГУС  у Вінницькій області розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали та документи, що надходять від державних органів та органів місцевого самоврядування.

  4. ГУС у Вінницькій області  у своїй роботі дотримується  положень Політики Держстату у сфері взаємодії з респондентами та постачальниками адміністративних даних, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 04 грудня 2012 року № 504, яка полягає в дотриманні вимог, визначених законодавством, стосовно організації та проведення державних статистичних спостережень за соціально-економічними та демографічними процесами, екологічною ситуацією в Україні та її регіонах через збирання форм державних статистичних спостережень і залучення для використання у статистичних цілях інформації, отриманої від державних органів, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб, які здійснюють діяльність, пов’язану із збиранням і використанням адміністративних даних.

  VIІ. Взаємодія із засобами масової інформації та громадськістю

  1. Ефективна взаємодія ГУС у Вінницькій області  із засобами масової інформації, громадськістю та іншими користувачами статистичної інформації забезпечується шляхом розміщення інформації на офіційному вебсайті ГУС у Вінницькій області, проведення прес-конференцій, інтернет-конференцій, прямих телефонних ліній, публікації у засобах масової інформації статей, інтерв'ю, коментарів, підготовки повідомлень для теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про свою діяльність.

  2. З метою організації ефективної взаємодії із засобами масової інформації, громадськістю та іншими користувачами статистичної інформації ГУС у Вінницькій області  забезпечує:

  • організацію та поширення через засоби масової інформації роз'яснень з питань формування та реалізації державної політики у сфері статистики;
  • організацію вивчення громадської думки стосовно проблем, пріоритетів і перспектив розвитку державної статистики;
  • проведення в установленому порядку консультацій з громадськістю та користувачами статистичної інформації;
  • проведення моніторингу повідомлень у засобах масової інформації стосовно своєї діяльності та реагування на критичні зауваження;
  • вивчення потреб користувачів у статистичній інформації та доступу до неї, зокрема за результатами їх анкетних опитувань;
  • організацію роботи щодо забезпечення статистичною інформацією користувачів відповідно до норм чинного законодавства;
  • рівний доступ користувачів до статистичної інформації та методології її складання, збереження та захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності.

  VIIІ. Організація роботи зі зверненнями громадянта доступу до публічної інформації.

  Розгляд запитів і звернень народних депутатів України

  1. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого прийому здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації" (зі змінами), Порядку особистого прийому громадян керівництвом ГУС у Вінницькій області , інших актів законодавства.

  2. Діловодство за зверненнями громадян в ГУС у Вінницькій області ведеться окремо від інших видів діловодства згідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 та покладається на відділ моніторингу, контролю та управління електронним документообігом.

  3. Особистий прийом громадян проводить начальник Головного управління, перший заступник і заступники начальника Головного управління відповідно до порядку особистого прийому громадян керівництвом ГУС у Вінницькій області , затвердженого наказом ГУС у Вінницькій області  та графіка прийому громадян керівництвом ГУС у Вінницькій області , затвердженого наказом ГУС у Вінницькій області , які підлягають обов'язковому оприлюдненню на офіційному вебсайті ГУС у Вінницькій області .

  4. В ГУС у Вінницькій області діє пряма телефонна "гаряча лінія".

  5. Участь у роботі прямої телефонної "гарячої лінії" ГУС у Вінницькій області  беруть  начальник Головного управління, перший заступник і заступники начальника Головного управління.

  6. Графік прямої телефонної «гарячої лінії» ГУС у Вінницькій області  оприлюднюється на офіційному вебсайті ГУС у Вінницькій області .

  7. Депутатські запити і звернення розглядаються в порядку, визначеному Законом України "Про статус народного депутата України".

  8. Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, яка перебуває у володінні ГУС у Вінницькій області, та інформації, що становить суспільний інтерес, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади", постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію", Порядку складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є ГУС у Вінницькій області  та/або її відділи статистики, який затверджений наказом ГУС у Вінницькій області, та інших актів законодавства, які регламентують зазначене питання.

  IX. Запобігання та виявлення корупції ГУС у Вінницькій області

  1. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України "Про запобігання корупції" (зі змінами), постанов Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2009 року № 1422 "Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади", від 04 вересня 2013 року № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції", а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами.

  2. ГУС у Вінницькій області  у межах компетенції забезпечує здійснення Антикорупційної програми Держстату, що повинна передбачати:

  • визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері статистики, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;
  • оцінку корупційних ризиків у діяльності ГУС у Вінницькій області  причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють;
  • заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси;
  • навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;
  • процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду планів;
  • інші спрямовані на запобігання корупційним правопорушенням заходи.
  Обновлено 05.05.2020 09:43
   

  При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
  ©
   Головне управління статистики у Вінницькій області
  Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області