Запрошуємо Вас до подання статистичної та фінансової звітності в електронному вигляді. ***** З 2013 року у статистичну діяльність впроваджено нову редакцію національного класифікатору України  ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (перекодування на КВЕД-2010 обов'язкове для всіх суб'єктів господарювання, детально див. розділ "До уваги респондентів") ***** У рубриці "До уваги респондентів"розміщено посилання на арифметичний та логічний контроль по формах ДДС які можуть надаватись в електронному вигляді.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Регламент Головного управління Друк
Про Головне управління

                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                     Наказ Головного управління
                                                                                                     статистики у Вінницькій області
                                                                                                     12.10. 2015  №87

 

РЕГЛАМЕНТ
Головного управління статистики у Вінницькій області

I. Загальні положення

1. Цей Регламент встановлює порядок організації діяльності Головного управління статистики у Вінницькій області (далі ГУС у Вінницькій області), пов'язаної зі здійсненням його повноважень.

ГУС у Вінницькій області є територіальним органом державної статистики і безпосередньо підпорядковується Державній службі статистики України (далі Держстат).

ГУС у Вінницькій області утворюється Держстатом і є складовою частиною єдиної системи органів державної статистики України.

ГУС у Вінницькій області підпорядковуються територіальні органи державної статистики – Відділи статистики у районах (далі ВС у районах), які є  його відокремленими підрозділами.

2. ГУС у Вінницькій області та підпорядковані йому  ВС у районах у межах своїх повноважень спрямовують свою діяльність на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства.

3. Основні завдання ГУС у Вінницькій області визначені у Положенні про Головне управління статистики у Вінницькій області  (далі – Положення), затвердженому наказом Держстату.

Основні завдання ВС у районах, визначені у Положеннях про ВС у районах, затверджених наказом ГУС у Вінницькій області.

4. ГУС у Вінницькій області у межах своїх повноважень та на виконання актів законодавства видає накази, організовує та контролює їх виконання, а в разі потреби видає разом з іншими місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування спільні акти.

У випадках, передбачених законодавством, рішення ГУС у Вінницькій області, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами.

5. ГУС у Вінницькій області під час виконання покладених на нього завдань безпосередньо та через підпорядковані йому ВС у районах, а також відповідальних осіб – працівників ГУС у Вінницькій області, які тимчасово територіально розміщенні у районах на підставі наказу ГУС у Вінницькій області, та визначені за виконання завдань і функцій органів державної статистики на відповідній території (далі – Відповідальні особи) взаємодіє з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами.

6. Формування обсягів фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення виконання завдань, покладених на ГУС у Вінницькій області, здійснюється в порядку, визначеному Бюджетним кодексом і нормативно-правовими актами, які регулюють відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження та виконання Державного бюджету України.

7. Діяльність ГУС у Вінницькій області та його відокремлених підрозділів є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації про неї на офіційному веб-сайті, публікацій у засобах масової інформації, трансляції на радіо й телебаченні, репортажів, інтерв'ю, виступів керівних працівників ГУС у Вінницькій області.

8. Щорічно ГУС у Вінницькій області оприлюднюється звіт про результати його діяльності, який розміщується на  офіційному веб-сайті ГУС у Вінницькій області.

Громадянам, представникам засобів масової інформації інформація про діяльність ГУС у Вінницькій області надається згідно з чинним законодавством.

 II. Організація роботи ГУС у Вінницькій області

Планування роботи

9. Основою для планування діяльності ГУС у Вінницькій області є план державних статистичних спостережень, затверджений Кабінетом Міністрів України, технологічна програма державних статистичних спостережень, затверджена Головою Держстату, план роботи з кадрами в органах державної статистики, затверджений Головою Держстату, плани роботи місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також замовлення користувачів статистичної інформації, які виконуються на платній основі.

10. ГУС у Вінницькій області щороку складає комплексну програму роботи (далі – Програма), яка містить заходи з організації державних статистичних спостережень, підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів, проведення перевірної роботи, координації діяльності ВС у районах та роботи з користувачами статистичної інформації та респондентами, з визначенням строків виконання робіт, відповідальних виконавців тощо.

Програма формується уповноваженим самостійним структурним підрозділом ГУС у Вінницькій області з урахуванням пропозицій самостійних структурних підрозділів, ВС у районах, а також Відповідальних осіб за погодженням з начальником, першим заступником та заступником начальника ГУС у Вінницькій області відповідно до розподілу функціональних повноважень та виноситься на розгляд колегії ГУС у Вінницькій області.

11. Затверджений начальником ГУС у Вінницькій області витяг з Програми розміщується на офіційному веб-сайті ГУС у Вінницькій області.

12. На підставі Програми самостійні структурні підрозділи ГУС у Вінницькій області, ВС у районах, а також Відповідальні особи (з урахуванням планів роботи місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування) складають щомісячно поточні плани роботи, які подаються на розгляд та затвердження начальнику, першому заступнику та заступнику начальника ГУС у Вінницькій області відповідно до розподілу функціональних повноважень.

13. Моніторинг виконання Програми здійснюється уповноваженим самостійним структурним підрозділом ГУС у Вінницькій області, поточних планів роботи – керівниками самостійних структурних підрозділів ГУС у Вінницькій області, начальниками ВС у районах відповідно.

14. Зміни до Програми та поточних планів самостійних структурних підрозділів ГУС у Вінницькій області, ВС у районах вносяться на погодження на підставі службових записок  їх керівників і затверджуються начальником, першим заступником, заступником начальника  ГУС у Вінницькій області відповідно до розподілу функціональних повноважень.

15. Після закінчення звітного року уповноваженим самостійним структурним підрозділом ГУС у Вінницькій області за участю інших самостійних структурних підрозділів, ВС у районах готується інформація про виконання Програми, яка подається на розгляд колегії ГУС у Вінницькій області.

Інформація про виконання Програми розміщується на офіційному веб-сайті ГУС у Вінницькій області.

Інформація про виконання поточних планів роботи самостійних структурних підрозділів ГУС у Вінницькій області, ВС у районах готується керівниками  самостійних структурних підрозділів ГУС у Вінницькій області та начальниками ВС у районах відповідно і подається на розгляд начальнику, першому заступнику та заступнику начальника ГУС у Вінницькій області відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Відповідальні особи готують інформацію про виконання індивідуальних поточних планів роботи і подають її на розгляд начальнику, першому заступнику та заступнику начальника ГУС у Вінницькій області відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 Аналіз результатів роботи самостійних структурних підрозділів ГУС у Вінницькій області та відділів статистики у районах

16. Протягом року уповноваженим самостійним структурним підрозділом ГУС у Вінницькій області здійснюється поточний аналіз запитальника самооцінки про результати діяльності органів державної статистики у Вінницькій області.

Результати аналізу запитальника самооцінки про результати діяльності органів державної статистики у Вінницькій області розглядаються на засіданні колегії ГУС у Вінницькій області.

 Визначення повноважень керівництва
та інших працівників ГУС у Вінницькій області

17. Повноваження начальника ГУС у Вінницькій області визначаються Положенням про ГУС у Вінницькій області.

18. Розподіл функціональних повноважень між начальником ГУС у Вінницькій області, першим заступником і заступником начальника ГУС у Вінницькій області затверджується наказом ГУС у Вінницькій області,  в якому визначаються:

перелік самостійних структурних підрозділів ГУС у Вінницькій області, ВС у районах, а також Відповідальних осіб, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється відповідно начальником, першим заступником і заступником начальника ГУС у Вінницькій області;

перелік функціональних повноважень, закріплених за першим заступником і заступником начальника ГУС у Вінницькій області, що випливають із покладених на ГУС у Вінницькій області завдань і функцій;

порядок виконання функціональних повноважень першого заступника та заступника начальника ГУС у Вінницькій області в разі відсутності одного з них.

19. Положення про самостійні структурні підрозділи ГУС у Вінницькій області, а також підрозділи у їх складі розробляються керівниками самостійних структурних підрозділів ГУС у Вінницькій області, ВС у районах, погоджуються з першим заступником або заступником начальника ГУС у Вінницькій області  відповідно до розподілу функціональних повноважень, юридичною та кадровою службами ГУС у Вінницькій області і затверджуються наказом ГУС у Вінницькій області.

20. Посадові обов'язки керівників самостійних структурних підрозділів ГУС у Вінницькій області та ВС у районах, а також підрозділів у їх складі визначаються в положеннях про ці підрозділи, так і в посадових інструкціях. Обов'язки інших працівників ГУС у Вінницькій області у тому числі Відповідальних осіб  визначаються посадовими інструкціями, що розробляються згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик  посад державних службовців, затвердженим наказом Головного управління державної служби України від 01.09.1999 № 65 (зі змінами) положеннями про підрозділи ГУС у Вінницькій області та  затверджуються начальником ГУС у Вінницькій області або за його дорученням першим заступником, заступником начальника ГУС у Вінницькій області, відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 Дорадчі органи

21. ГУС у Вінницькій області для обговорення найважливіших напрямів розвитку державної статистики та погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, утворює колегію.

Колегія ГУС у Вінницькій області є дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, підготовки пропозицій щодо реалізації державної політики в галузі статистики, обговорення проектів нормативно-правових актів, стратегій, програм, розгляду інших питань.

Кількісний і персональний склад колегії ГУС у Вінницькій області затверджується наказом Держстату. Положення про її  діяльність затверджується наказом  ГУС у Вінницькій області.

Експертна комісія ГУС у Вінницькій області є дорадчим органом, який утворено з метою організації та проведення попередньої експертизи цінності документів, що утворилися в процесі діяльності ГУС у Вінницькій області, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірній комісії Державного архіву Вінницькій області.

Комітет з конкурсних торгів ГУС у Вінницькій області є органом, який утворено для організації та проведення процедур закупівель згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель».

Склад  комітету з конкурсних торгів ГУС у Вінницькій області затверджується наказом начальника ГУС у Вінницькій області та діє відповідно до  Закону України «Про здійснення державних закупівель» та Положення про комітет з конкурсних торгів ГУС у Вінницькій області, затвердженого наказом ГУС у Вінницькій області.

22. ГУС у Вінницькій області можуть бути утворені й інші дорадчі та допоміжні органи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

23. Кількісний і персональний склад інших дорадчих та допоміжних органів і положення про їхню діяльність затверджуються наказами ГУС у Вінницькій області.

 Управління персоналом та проходження державної служби

 24. Прийняття працівників на державну службу в ГУС у Вінницькій області  здійснюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, визначеною законодавством.

Прийняття працівників на роботу на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.

Процедури призначення на посади та звільнення з посад працівників ГУС у Вінницькій області визначаються Порядком заміщення вакантних посад в органах державної статистики, затвердженим наказом Держстату.

25. З метою підготовки працівників до виконання функцій на вищій посаді в ГУС у Вінницькій області формується кадровий резерв, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. Із зарахованими до кадрового резерву особами проводиться робота, спрямована на підвищення їхньої кваліфікації, згідно із затвердженими начальником, першим заступником, заступником начальника ГУС у Вінницькій області чи керівниками самостійних структурних підрозділів, ВС у районах особистими річними планами працівників.

Організаційні принципи кадрового резерву та система роботи щодо створення та підготовки резерву кадрів визначаються Положенням про роботу з кадровим резервом в органах державної статистики, затвердженим наказом Держстату.

Для набуття практичного досвіду, перевірки професійних і ділових якостей осіб, зарахованих до кадрового резерву, або державних службовців, які претендують на зайняття більш високих посад, може проводитися їхнє стажування на відповідних посадах у ГУС у Вінницькій області відповідно до порядку, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 01.12.1994 № 804.

26. З метою підвищення ефективності роботи державних службовців і відповідальності за доручену справу здійснюється один раз на три роки атестація державних службовців, порядок проведення якої визначається Положенням про проведення атестації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1922 (зі змінами).

Під час атестації оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості, виявлені працівниками під час виконання службових обов'язків, визначених у посадових інструкціях.

У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків відповідно до Порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями ГУС у Вінницькій області  покладених на них обов’язків і завдань, затвердженого наказом ГУС у Вінницькій області.

Результати атестації та щорічної оцінки беруться до уваги начальником, першим заступником та заступниками начальника ГУС у Вінницькій області, начальниками самостійних структурних підрозділів та ВС у районах під час проведення ротації кадрів на окремих посадах, а також при розгляді питань, пов'язаних із матеріальним стимулюванням працівників.

27. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу ГУС у Вінницькій області здійснюється згідно з річним планом навчання працівників ГУС у Вінницькій області, затвердженим начальником ГУС у Вінницькій області, з урахуванням річного плану навчання працівників органів державної статистики, затвердженого Держстатом.

 Порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу регламентується Указом Президента України від 09.11.2000 № 1212/2000 „Про комплексну програму підготовки державних  службовців”, Положенням про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1997 № 167, Положенням про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органах місцевого самоврядування, затвердженим   постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 № 564, іншими нормативно-правовими актами з питань державної служби та навчання державних службовців.

28. Тривалість робочого часу працівників ГУС у Вінницькій області,  розпорядок роботи, порядок обліку робочого часу та надання відпусток, заходи заохочення за успіхи в роботі та відповідальність за порушення трудової дисципліни визначаються відповідно до законодавства про працю з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про державну службу", та закріплені в Правилах  внутрішнього трудового розпорядку для працівників ГУС у Вінницькій області, затверджених наказом ГУС у Вінницькій області та Колективному договорі ГУС у Вінницькій області.

29. Для забезпечення оперативного вирішення завдань, пов'язаних із діяльністю ГУС у Вінницькій області, у святкові та вихідні дні в разі потреби встановлюється чергування першого заступника та заступника начальника ГУС у Вінницькій області,  керівників самостійних структурних підрозділів та ВС у районах,  а також Відповідальних осіб згідно з графіком, що розробляється кадровою службою та затверджується наказом ГУС у Вінницькій області.

Питання, пов’язані з перебуванням працівників у службових відрядженнях, а також перебуванням у робочий час за межами приміщень ГУС у Вінницькій області,  ВС у районах регламентуються Порядком оформлення службових відряджень працівників ГУС у Вінницькій області в межах України та за кордон, затвердженим наказом ГУС у Вінницькій області.

Керівники самостійних структурних підрозділів ГУС у Вінницькій області та ВС у районах, а також Відповідальні особи повідомляють про свою відсутність у робочий час, у зв'язку зі службовою необхідністю, начальника, першого заступника або заступника начальника ГУС у Вінницькій області  відповідно до розподілу функціональних повноважень.

30. Правила пропускного режиму в ГУС у Вінницькій області визначаються Інструкцією по охороні, збереженню матеріальних цінностей та організації пропускного режиму в адмінбудівлі ГУС у Вінницькій області, що затверджується наказом ГУС у Вінницькій області.

Пропускний режим передбачає режим робочого часу, встановлення порядку входу та виходу громадян, внесення і винесення матеріальних цінностей тощо.

 III. Нормотворча діяльність

31. Нормотворча діяльність ГУС у Вінницькій області провадиться на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України й постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, наказів Держстату, а також з ініціативи ГУС у Вінницькій області.

32. Розроблення проекту нормативно-правового акта в ГУС у Вінницькій області  покладається на самостійний структурний підрозділ відповідно до його компетенції.

33. У процесі розроблення проекту нормативно-правового акта:

проводиться аналіз стану справ у відповідній сфері правового регулювання та причин, що зумовлюють необхідність підготовки проекту;

визначається предмет правового регулювання, механізм вирішення питання, що потребує врегулювання;

перевіряється його відповідність актам законодавства вищої юридичної сили та чинним міжнародним договорам України;

забезпечується погодження проекту з іншими зацікавленими місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування й у разі потреби вносяться необхідні поправки;

проводиться перевірка на предмет наявності в ньому правил процедур, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень;

уживаються заходи до усунення розбіжностей, зокрема організовується та проводиться за участю зацікавлених місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які мають зауваження до проекту, детальне обговорення шляхів вирішення спірних питань.

34. Проект нормативно-правового акта перед поданням на розгляд начальнику ГУС у Вінницькій області обов'язково узгоджується з усіма зацікавленими самостійними структурними підрозділами ГУС у Вінницькій області, юридичною службою, першим заступником або заступником начальника ГУС у Вінницькій області відповідно до розподілу функціональних повноважень.

35. Юридична служба ГУС у Вінницькій області надає необхідну допомогу самостійним структурним підрозділам ГУС у Вінницькій області, ВС у районах, а також Відповідальним особам з правових питань, що виникають при підготовці проекту, за дорученням керівництва безпосередньо бере участь у розробці проекту з питань, що входять до її компетенції.

Юридична служба ГУС у Вінницькій області, визначає чи підлягає нормативний акт державній реєстрації, та вносить керівнику пропозиції щодо подання його до реєструю чого органу відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493/92 та Положення, затвердженого постановою КМУ  від 22 грудня 1992 року № 731.

36. Нормативно-правові акти ГУС у Вінницькій області, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

 IV. Організація роботи з документами та контролю виконання

37. Організація роботи з документами та контроль за їх виконанням здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства у ГУС у Вінницькій області, затвердженої наказом ГУС у Вінницькій області та розробленої відповідно до Типової інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах державної влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 (далі – Типова інструкція з діловодства) та Типової інструкції з діловодства в територіальних органах державної статистики України, затвердженої наказом Держстату від11.02.2014 № 34.

Інструкція з діловодства в ГУС у Вінницькій області встановлює правила документування управлінської діяльності у ГУС у Вінницькій області та регламентує порядок роботи з документами з моменту їх створення чи надходження до відправлення або передачі до архіву ГУС у Вінницькій області.

38. Порядок організації роботи з документами, які містять службову інформацію, що є власністю держави, визначається Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1893 (зі змінами).

39. Відповідальність за організацію діловодства у ГУС у Вінницькій області несе   начальник ГУС у Вінницькій області.

Відповідальність за організацію діловодства в самостійних структурних підрозділах ГУС у Вінницькій області та ВС у районах покладається на керівників самостійних структурних підрозділів ГУС у Вінницькій області  та начальників ВС у районах відповідно.

З метою прискорення підготовки, візування та виконання документів, а також контролю за додержанням вимог щодо складання й оформлення документів наказом ГУС у Вінницькій області в самостійних структурних підрозділах, ВС у районах визначаються  відповідальні  особи  за  ведення діловодства й архіву.

Відповідальність за організацію та ведення діловодства й архіву в районах, де тимчасово територіально розміщені працівники ГУС у Вінницькій області, покладається на Відповідальних осіб, згідно їх посадових інструкцій.

 40. Системи електронного документообігу й обробки інформації органів державної статистики повинні відповідати вимогам державних стандартів і Інструкції з діловодства у ГУС у Вінницькій області.

41. Контролю підлягають зареєстровані документи, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення, визначені актами законодавства, розпорядженнями місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування,  наказами Держстату та дорученнями Голови, першого заступника та заступника Голови Держстату, наказами ГУС у Вінницькій області, дорученнями начальника, першого заступника та заступника начальника ГУС у Вінницькій області,  запити та звернення народних депутатів України й депутатів місцевих рад, звернення громадян та терміни їх виконання.

42. Узагальнена уповноваженим самостійним структурним підрозділом ГУС у Вінницькій області інформація про стан виконання документів, що підлягають контролю, щотижня подається начальнику, першому заступнику та заступнику начальника ГУС у Вінницькій області, а також керівникам самостійних структурних підрозділів ГУС у Вінницькій області.

43. Контроль  за  виконанням  документів ВС у районах здійснюється начальниками ВС у районах.

Контроль  за  виконанням  документів в районах де тимчасово територіально розміщені працівники ГУС у Вінницькій області здійснюється Відповідальними особами.

44. Питання режимно-секретної діяльності вирішуються відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю", Положення про режимно-секретні органи та інших нормативно-правових актів щодо забезпечення режиму секретності.

V. Порядок проведення нарад

 45. Для вирішення питань, що виникають у повсякденній роботі ГУС у Вінницькій області, проводяться наради за участю керівників самостійних структурних підрозділів, а в разі необхідності − керівників структурних підрозділів та начальників ВС у районах, а також Відповідальних осіб.

46. Наради проводяться начальником, першим заступником та заступником начальника ГУС у Вінницькій області, а також керівниками самостійних структурних підрозділів. В ВС у районах наради проводяться начальниками ВС у районах.

В районах де тимчасово територіально розміщені працівники ГУС у Вінницькій області наради проводяться Відповідальними особами.

47. На наради можуть бути запрошені, залежно від питання, яке вирішується, особи, без участі яких питання, що включені до порядку денного, не можуть бути розглянуті належним чином.

 48. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює уповноважений самостійний структурний підрозділ ГУС у Вінницькій області чи ВС у районі.

Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах в районах де тимчасово територіально розміщені працівники ГУС у Вінницькій області здійснює  Відповідальна особа.

49. Питання про можливість присутності на засіданнях представників засобів масової інформації, використання присутніми кіно-, відео-, фотознімальної та звукозаписувальної техніки, радіотелефонного зв'язку вирішується начальником ГУС у Вінницькій області за поданням посадової особи, яка проводить засідання.

50. Офіційна інформація про засідання надається засобам масової інформації (у разі необхідності) уповноваженим самостійним структурним підрозділом ГУС у Вінницькій області на основі матеріалів самостійних структурних підрозділів чи ВС у районах.

 Апаратні наради

 51. Апаратні наради в разі необхідності проводяться за рішенням начальника ГУС у Вінницькій області або в разі його відсутності – першого заступника чи заступника начальника ГУС у Вінницькій області.

52. Порядок денний апаратної наради формується на підставі пропозицій першого заступника, заступника начальника ГУС у Вінницькій області та керівників самостійних структурних підрозділів ГУС у Вінницькій області.

53. Проект порядку денного апаратної наради погоджується з начальником ГУС у Вінницькій області та доводиться до відома першого заступника та заступника начальника ГУС у Вінницькій області за два дні до її проведення.

54. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколами, що підписуються головуючим, і доводяться до відома учасників апаратної наради.

55. Організацію проведення апаратних нарад здійснює самостійний структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

 Оперативні наради

56. З метою розгляду й оперативного вирішення окремих питань, що належать до повноважень ГУС у Вінницькій області, начальник або його перший заступник чи заступник відповідно до розподілу функціональних повноважень проводять оперативні наради.

З окремих питань основної діяльності оперативні наради проводяться керівниками самостійних структурних підрозділів ГУС у Вінницькій області, начальниками ВС у районах.

В районах де тимчасово територіально розміщені працівники ГУС у Вінницькій області оперативні наради проводяться Відповідальними особами.

57. Рішення, прийняті на оперативній нараді, за необхідності, не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколом, що підписується головуючим.

58. Організація проведення оперативної наради покладається на самостійний структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться чи Відповідальну особу.

 VI. Взаємодія ГУС у Вінницькій області з  місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

 59. Під час здійснення своїх повноважень ГУС у Вінницькій області безпосередньо та через підпорядковані йому відокремлені підрозділи чи Відповідальних осіб взаємодіє з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, зокрема, забезпечує:

постійну й ефективну співпрацю з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, координацію їхніх дій у питаннях, пов'язаних із організацією державної статистичної діяльності;

проведення державних статистичних спостережень та поширення отриманих результатів серед користувачів статистичних даних відповідно до Плану;

взаємодію інформаційної системи територіальних органів державної статистики з інформаційними системами місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування шляхом взаємного обміну інформацією відповідно до заходів, передбачених Програмою, спільних нормативно-правових актів учасників взаємообміну інформацією, а також укладених угод;

проведення статистичних спостережень і надання послуг на платній основі відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 № 1659 (зі змінами);

здійснення відповідно до чинного законодавства інших заходів, пов'язаних із виконанням завдань, покладених на ГУС у Вінницькій області.

 VII. Взаємодія ГУС у Вінницькій області із засобами масової інформації
та користувачами

 60. З метою організації ефективної взаємодії із засобами масової інформації, громадськістю та іншими користувачами статистичної інформації ГУС у Вінницькій області безпосередньо та через підпорядковані йому відокремлені підрозділи чи  Відповідальних осіб забезпечує:

 організацію та проведення через засоби масової інформації роз'яснень щодо цілей, змісту й порядку реалізації державної політики у сфері статистики;

організацію вивчення громадської думки стосовно проблем, пріоритетів і перспектив розвитку державної статистики;

проведення в установленому порядку консультацій з громадськістю та користувачами статистичної інформації;

інформування громадськості та користувачів статистичної інформації про діяльність ГУС у Вінницькій області шляхом розміщення інформації на його офіційному веб-сайті, проведення прес-конференцій, публікацій у засобах масової інформації, статей, інтерв'ю, коментарів, підготовки інформації для теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про свою діяльність;

проведення моніторингу повідомлень у засобах масової інформації стосовно своєї діяльності та реагування на критичні зауваження;

здійснення аналізу потреб користувачів у статистичній інформації та доступу до неї, зокрема за результатами їх анкетних опитувань;

організацію роботи щодо забезпечення статистичною інформацією користувачів відповідно до законодавства.

 VIII. Організація роботи зі зверненнями громадян.

Розгляд запитів і звернень народних депутатів України

 61. Особистий прийом громадян і розгляд їхніх письмових звернень у ГУС у Вінницькій області  та ВС у районах здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про звернення громадян” та інших актів законодавства.

62. Діловодство за зверненнями громадян у ГУС у Вінницькій області та ВС у районах ведеться окремо від інших видів діловодства згідно з Інструкцією, затвердженою наказом ГУС у Вінницькій області та розробленою відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348, і покладається на уповноважений самостійний підрозділ, а також на спеціально призначених посадових осіб у самостійних структурних підрозділах ГУС у Вінницькій області та ВС у районах.

63. Особистий прийом громадян у ГУС у Вінницькій області проводиться начальником, першим заступником та заступником начальника ГУС у Вінницькій області, в ВС у районах – начальниками ВС у районах, в районах де тимчасово територіально розміщені працівники ГУС у Вінницькій області – Відповідальними особами  відповідно до порядку та графіка прийому громадян, затверджених наказом ГУС у Вінницькій області.

64. Депутатські запити і звернення розглядаються в порядку, визначеному Законом України „Про статус народного депутата України”.

ІХ. Взаємодія ГУС у Вінницькій області з респондентами

 65. З метою організації ефективної роботи з респондентами безпосередньо та через підпорядковані йому ВС у районах, а також через Відповідальних осіб ГУС у Вінницькій області:

забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією (за винятком державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації) відповідно до плану державних статистичних спостережень;

отримує в порядку і строки, визначені Держстатом, первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них;

гарантує конфіденційність первинних даних згідно з чинним законодавством, що отримані від респондентів під час проведення статистичних спостережень, та адміністративних даних щодо респондентів;

проводить перевірки достовірності первинних і статистичних даних, поданих респондентами відповідно до Порядку, затвердженого наказом Держкомстату, та вимагає від респондентів внесення виправлень до статистичної звітності, інших статистичних формулярів у разі виявлення приписок та інших перекручень первинних та статистичних даних. У разі невиконання цієї вимоги у визначені строки органи державної статистики можуть самостійно вносити зазначені виправлення з подальшим повідомленням про це респондентів;

вивчає пропозиції респондентів щодо вдосконалення форм державних статистичних спостережень та зменшення звітного навантаження, зокрема шляхом проведення анкетних опитувань;

встановлює зворотний зв’язок з респондентами, проводить наради, семінари, надає консультації з питань статистики, обліку та звітності, в тому числі на платній основі тощо.

Останнє оновлення на П'ятниця, 11 грудня 2015, 11:36
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області