БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Структурні підрозділи Головного управління Друк

 • обласний рівень
  •  

   Прізвище, ім'я, по батькові
   керівника підрозділу

   Телефон

   Кабінет

   02. Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

   Начальник відділу

   Гаврилюк
   Світлана Василівна

   52-59-94

   1004

   Основні функції: забезпечення реалізації довгострокових програм розвитку державної статистики та щорічних планів державних статистичних спостережень у Вінницькій області; співпраця з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування Вінницької області з питань координації та реалізації державних та обласних цільових програм; забезпечення виконання заходів щодо проведення Головним управлінням статистики у Вінницькій області додаткових статистичних і соціологічних досліджень для здійснення статистичного моніторингу та аналізу показників соціально–економічного розвитку області, ходу виконання обласних  цільових програм; координування роботи структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики у Вінницькій області; здійснення розробки плану державних статистичних спостережень для районів Вінницької області; формування Комплексної програми Головного управління статистики у Вінницькій області; здійснення моніторингу результатів роботи самостійних структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики у Вінницькій області.

   03.Управління збирання, підготовки даних та взаємодії з респондентами

   Начальник управління

   Шевченко Ольга Валентинівна

   52-57-63

   302

   03.1. Відділ збирання даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами та роботи з постачальниками адміністративних даних

   Начальник відділу

   Марценюк
   Олександр Болеславович

   52-57-78

   304

   Заст. начальника відділу

   Поліщук
   Тетяна Станіславівна

   52-57-64

   305

   Основні функції: реалізація державної політики у сфері збору статистичної та фінансової звітності від респондентів Вінницької області відповідно до Плану державних статистичних спостережень; забезпечення реалізації довгострокових програм розвитку державної статистики та щорічних планів державних статистичних спостережень у регіоні; забезпечення респондентів звітно-статистичною документацією відповідно до плану державних статистичних спостережень; участь у здійсненні моніторингу звітного навантаження на респондентів; забезпечення організації роботи з респондентами щодо їх участі у державних статистичних спостереженнях, методично-консультативної роботи з ними; забезпечення своєчасності та повноти збору статистичної та фінансової звітності від респондентів, визначених Держстатом для проведення державних статистичних спостережень, відповідно Плану державних статистичних спостережень; забезпечення роботи центру  «Єдине вікно» при прийманні статистичної та фінансової звітності на паперових носіях від респондентів Вінницької області; забезпечення реалізації єдиних технологічних підходів до збирання, опрацювання та передачі статистичної інформації на базі єдиної методології та сучасних інформаційних технологій.

   03.2. Відділ введення та контролю даних

   Начальник відділу

   Мазур
   Наталія Юріївна

   52-57-71

   303

   Заст. начальника відділу

   Ткач
   Антоніна Миколаївна

   52-57-71

   303

   Основні функції: забезпечення реалізації довгострокових програм розвитку державної статистики та виконання щорічних планів державних статистичних спостережень у регіоні, а саме: організація та проведення статистичних спостережень за соціально-економічними процесами в регіоні шляхом збирання форм державної статистичної звітності; забезпечення респондентів звітно-статистичною документацією (крім державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації) відповідно до плану державних статистичних спостережень; забезпечення повноти охоплення респондентів державних статистичних спостережень; забезпечення відповідності статистичної інформації критеріям якості; участь у розробленні, вдосконаленні, впровадженні та поширенні науково обґрунтованої статистичної методології відповідно до плану державних статистичних спостережень; забезпечення відповідно до законодавства збереження та захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності; забезпечення реалізації єдиних технологічних підходів до збирання, опрацювання та передачі статистичної інформації на базі єдиної методології та сучасних інформаційних технологій.

   03.3 Відділ реєстрації цін

   Заст. нач. управління-
   начальник відділу

   Собчук
   Ірина Михайлівна

   52-59-95

   906

   Основні функції: забезпечення реалізації державної політики в галузі статистики цін на регіональному рівні, а саме: реєстрація цін (тарифів) на споживчі товари (послуги), опрацювання, аналіз, узагальнення статистичної інформації про зміну споживчих цін (тарифів) на товари(послуги), збір даних про ціни виробників промислової продукції, про ціни на ринку житла; оприлюднення інформації про індекси споживчих цін (індекси інфляції); надання місцевим державним органам та органам місцевого самоврядування статистичної інформації в галузі статистики споживчих цін; надання користувачам інформації про індекси споживчих цін, середні споживчі ціни на товари(послуги), участь у розробленні, вдосконаленні та впровадженні статистичної методології з питань статистики цін на базі наукових розробок та міжнародних стандартів.

   03.4. Відділ ведення реєстру статистичних одиниць

   Начальник відділу

   Кривешко
   Галина Олександрівна

   52-57-74

   107

   Основні функції: забезпечення єдиного обліку, ведення та підтримка в актуальному стані Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України по Вінницькій області (ЄДРПОУ); виконання робіт по забезпеченню достовірності інформації в ЄДРПОУ; забезпечення обміну відомостями про вчинення державним реєстратором реєстраційних дій та даними про постановку на облік (зняття з обліку) юридичних осіб в органах держстатистики;; здійснення інформаційно-довідкового обслуговування даними ЄДРПОУ користувачів; надання методологічної та консультативної допомоги органам державної влади, підприємствам, організаціям тощо з питань застосування національних класифікацій та здійснення кодування за ними. (КОПФ, КОДУ, КОАТУУ, КВЕД, КІСЕ); надання консультацій при визначенні кодів видів економічної діяльності; надання інформації та необхідних довідкових матеріалів органам державної влади, підприємствам, організаціям, фізичним особам з питань, що входять до компетенції відділу ЄДРПОУ та статистичних реєстрів відповідно до законодавства.

   03.5.  Відділ збирання даних вибіркових обстежень населення

   Начальник відділу

   Шолубай
   Алла Миколаївна

   52-57-69

   902

   Заст. начальника відділу

   Левкун
   Лариса Петрівна

   52-57-69

   902

   Основні функції: організація проведення вибіркових обстежень населення: умов життя домогосподарств, економічної активності населення, сільськогосподарської діяльності населення; збирання, опрацювання статистичної інформації щодо масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються в регіоні; створення та ведення бази даних респондентів, формування вибіркових сукупностей домогосподарств для проведення вибіркових обстежень населення; організаційне забезпечення проведення додаткових тематичних опитувань населення, які проводяться органами державної статистики.

   03.6. Сектор переписів

   Завідувач сектору

   Гершун
   Лариса Трохимівна
   52-57-73 901

   Основні функції: забезпечення реалізації довгострокових програм розвитку державної статистики з питань переписів; участь у формуванні Комплексної програми та інших планів, що регламентують роботу Головного управління статистики та його відокремлених підрозділів з питань переписів;  організація та проведення на території області спеціально організованих державних статистичних спостережень – переписів; реалізація єдиних технологічних підходів до збирання, опрацювання та передачі статистичної інформації на базі єдиної методології та сучасних інформаційних технологій; участь у розробці, впровадженні й удосконаленні статистичної методології та переписного інструментарію, необхідного для організації та проведення переписів; залучення для використання у статистичних цілях адміністративних даних та іншої необхідної інформації для проведення переписів; організація та проводення семінарів, конференцій та інших публічних заходів під час підготовчих робіт до проведення переписів, у тому числі і перепису населення; проведення аналізу статистичних показників, які характеризують соціально-демографічні процеси; надання в межах повноважень допомоги відокремленим підрозділам Головного управління статистики, шляхом підготовки та надання методологічних роз'яснень, інструктивних матеріалів, програм, проведення нарад і семінарів з питань переписів; надання статистичної інформації органам державної влади й органам місцевого самоврядування, іншим користувачам інформації згідно з планом державних статистичних спостережень з питань переписів; забезпечення відповідно до законодавства збереження та захисту статистичної інформації, дотримання її конфіденційності.

   04. Управління обробки даних

   Начальник управління

   Гнатюк
   Наталія Петрівна

   52-57-65

   702

   04.1. Відділ обробки даних економічної статистики

   Начальник відділу

   Непийвода
   Олена Вікторівна

   52-57-68

   708

   Заст. начальника відділу

   Генсіровська
   Олена Петрівна

   52-57-68

   708

   Основні функції: опрацювання первинних даних економічної статистики (макроекономічна статистика, діяльність підприємств, послуги, внутрішня торгівля, капітальні інвестиції, основні засоби, інвестиційні проекти, сільське, лісове та рибне господарство, енергетика, промисловість, будівництво, транспорт, туризм, грошово-кредитна та фінансова статистика, зовнішньоекономічна діяльність, наука, технології та інновації, навколишнє середовище); здійснення контролю первинних даних по всій сукупності інформації, коригування первинних даних, аналіз результатів протоколів контролю інформації та формування результуючих наборів статистичної інформації; обчислення значень розрахункових показників з первинних даних; забезпечення, відповідно до законодавства, збереження та захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності; реалізація єдиних технологічних підходів до опрацювання та передачі статистичної інформації на базі єдиної методології та сучасних інформаційних технологій.

   04.2. Відділ обробки даних демографічної та соціальної статистики

   Заст. нач. управління-
   начальник відділу

   Поліщук
   Людмила Петрівна

   52-57-65

   705

   Основні функції: опрацювання первинних даних демографічної та соціальної статистики (ринок праці, освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, населені пункти та житло, правосуддя та злочинність, культура, політична та інша суспільна діяльність); здійснення контролю первинних даних по всій сукупності інформації, коригування первинних даних, аналіз результатів протоколів контролю інформації та  формування результуючих наборів статистичної інформації; обчислення значень розрахункових показників з первинних даних; забезпечення відповідно до законодавства, збереження та захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності; реалізація єдиних технологічних підходів до опрацювання та передачі статистичної інформації на базі єдиної методології та сучасних інформаційних технологій.

   05. Відділ аналізу даних статистики сільського господарства
   та навколишнього середовища

   Начальник відділу

   Чуманова
   Наталія Анатоліївна

   52-57-61

   807

   Заст. начальника відділу

   Олексюк
   Наталія Володимирівна

   52-57-61

   806

   Основні функції: забезпечення реалізації державної політики у галузі статистики сільського та рибного господарства, навколишнього середовища на регіональному рівні, зокрема з питань виробництва рослинницької та тваринницької продукції у сільськогосподарських підприємствах, а також господарствах населення, які базуються на результатах вибіркових обстежень домогосподарств з питань сільського господарства, внесення мінеральних та органічних добрив, основних економічних показників роботи сільськогосподарських підприємств, включаючи фермерські господарства та вилову риби рибогосподарськими підприємствами області, викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел забруднення; участь у розробленні, вдосконаленні та впровадженні статистичної методології з питань статистики сільського та рибного господарства; здійснення методологічного керівництва погосподарським обліком у сільських населених пунктах; здійснення аналізу сукупностей державних статистичних спостережень, надання пропозиції Держстату щодо їх актуалізації; підготовка статистичних публікацій та інших інформаційно-аналітичних продуктів; підготовка відповідей на запити користувачів, у т.ч. відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»; надання місцевим керівним органам та органам місцевого самоврядування статистичної інформації в галузі статистики сільського господарства та навколишнього середовища; забезпечення, відповідно до законодавства, збереження та захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності.

   06. Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг

   Начальник відділу

   Олійник
   Ольга Євгенівна

   52-57-62

   802

   Заст. начальника відділу

   Стадник
   Тетяна Миколаївна

   52-57-62

   803

   Основні функції: забезпечення реалізації державної політики у сфері виробництва та послуг з питань статистики будівництва, капітальних інвестицій, інвестицій зовнішньоекономічної діяльності, основних засобів, промисловості, послуг, статистики транспорту, статистики технологій та інновацій, статистики науки, інформаційного суспільства;  участь  у розробленні, вдосконаленні та впровадженні статистичної методології; аналіз сукупностей державних статистичних спостережень, надання пропозицій Держстату щодо їх актуалізації; підготовка статистичних публікацій та інших інформаційно-аналітичних продуктів з питань статистики будівництва, капітальних інвестицій, інвестицій зовнішньоекономічної діяльності, основних засобів, промисловості, послуг, статистики транспорту, статистики технологій та інновацій, статистики науки, інформаційного суспільства; підготовка відповідей на запити користувачів, у т.ч. відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»; надання місцевим керівним органам та органам місцевого самоврядування статистичної інформацію в галузі статистики виробництва та послуг; забезпечення, відповідно до законодавства, збереження та захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності.

   07. Відділ аналізу даних структурної статистики та статистики фінансів підприємств

   Начальник відділу

   Пікало
   Валентина Федорівна

   52-57-72

   804

   Заст. начальника відділу

   Томчук
   Оксана Миколаївна

   52-57-72

   805

   Основні функції: забезпечення реалізації державної політики у сфері економічної статистики з питань діяльності підприємств у регіоні, зокрема,  стану розвитку підприємництва, діяльності великих, середніх, малих та мікропідприємств, фінансового стану підприємств, а також у сфері макроекономічної статистики з питань тенденцій ділової активності підприємств; забезпечення надійності  та об’єктивності  статистичної інформації щодо діяльності підприємств; прийняття участі у розробленні, вдосконаленні та впровадженні статистичної методології з питань діяльності підприємств; підготовка інформації для респондентів та користувачів про зміни в методології державних статистичних спостережень з питань діяльності підприємств зі структурних обстежень та статистики фінансів підприємств; здійснення аналізу результатів статистичних спостережень за соціально-економічними процесами з питань стану розвитку підприємництва, діяльності великих, середніх, малих та мікропідприємств, фінансового стану підприємств в регіоні та забезпечення формування інформаційної бази для прогнозування й аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного розвитку регіону з цих питань; підготовка статистичних публікації; підготовка відповідей на запити користувачів; забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є ГУС у Вінницькій області; забезпечення, відповідно до законодавства, збереження та захисту статистичної інформації, дотримання її конфіденційності; надання місцевим керівним органам та органам місцевого самоврядування статистичної інформації з питань діяльності підприємств зі структурних обстежень та статистики фінансів підприємств. 

   08. Відділ аналізу даних соціальної статистики

   Начальник відділу

   Маньковська
   Людмила Олександрівна

   52-57-67

   801

   Заст. начальника відділу

   Ніколайчук
   Людмила Андріївна

   52-57-67

   808

   Основні функції: забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної статистики, зокрема з питань: економічної активності населення на ринку праці області, соціально-трудових відносин, статистики соціальних послуг; участь у розробленні, вдосконаленні та впровадженні статистичної методології з питань соціальної статистики; аналіз сукупностей державних статистичних спостережень, надання пропозицій Держстату з питань їх актуалізації; аналіз розрахункових показників; підготовка статистичних публікацій та інших статистичних  матеріалів; підготовка  відповідей на запити користувачів, у т.ч. відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»; надання місцевим державним органам та органам місцевого самоврядування статистичної інформації в галузі соціальної статистики; забезпечення, відповідно до законодавства, збереження та захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності.

   09. Відділ аналізу даних статистики торгівлі та енергетики

   Начальник відділу

   Гаврилюк
   Наталія Миколаївна

   52-57-75

   1005

   Заст. начальника відділу

   Браткова
   Людмила Миколаївна

   52-57-75

   1006

   Основні функції: забезпечення реалізації державної політики у сфері торгівлі та енергетики; участь у розробленні, вдосконаленні та впровадженні статистичної методології з питань статистики торгівлі та енергетики; здійснення аналізу сукупностей державних статистичних спостережень, надання пропозицій Держстату з питань їх актуалізації; здійснення аналізу розрахунків, отримання розрахункових показників; підготовка статистичних публікацій та інших інформаційно-аналітичних продуктів; підготовка відповідей на запити користувачів, у т.ч. відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» з питань статистики торгівлі та енергетики; надання місцевим державним органам та органам місцевого самоврядування статистичної інформації в галузі статистики торгівлі та енергетики; забезпечення, відповідно до законодавства, збереження та захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності.

   10. Відділ аналізу даних вибіркових обстежень населення

   Начальник відділу

   Нідзельська
   Людмила Іванівна

   52-57-69

   903

   Заст. начальника відділу

   Виноградова
   Любов Анатоліївна

   52-57-69

   905

   Основні функції: реалізація державної політики у галузі проведення вибіркових обстежень населення, опрацювання статистичної інформації щодо масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються в регіоні; узагальнення інформації по  обстеженню умов життя домогосподарств з метою забезпечення інформаційної бази для комплексного дослідження матеріального добробуту населення, спостереження за диференціацією населення за рівнем добробуту; характеристики життєвого рівня окремих соціальних груп населення, його доходів, витрат і рівня споживання продовольчих та непродовольчих товарів та послуг. Методологічне забезпечення проведення додаткових тематичних опитувань населення, які проводяться органами державної статистики.

   11. Відділ аналізу даних демографічної статистики

   Начальник відділу

   Гридзь
   Ольга Георгіївна

   52-57-73
   0503139152

   904

   Заст. начальника відділу

   Карук
   Олександра Миколаївна

   52-57-73

   904

   Основні функції: участь у реалізації державної політики у галузі статистики населення, організація та проведення статистичних спостережень за демографічними процесами в регіоні їх кількісних та якісних характеристик, а саме дані про чисельність населення, народжуваність, смертність, шлюбність, розлучуваність, міграцію населення та його статево-віковий склад; бере участь в організації та проведеннї переписів населення; приймає участь у розробленні, вдосконаленні та впровадженні статистичної методології з питань демографічної статистики; готує статистичні та інші статистичні  матеріали; готує відповіді на запити користувачів, в тому числі публічної інформації з питань статистики населення; надає місцевим державним органам та органам місцевого самоврядування статистичну інформацію в галузі демографічної статистики.

   12. Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної роботи

   Начальник відділу

   Лесік
   Алла Іванівна

   52-57-66

   703

   Заст. начальника відділу

   Півторак
   Олена Олександрівна

   52-57-66

   706

   Основні функції: здійснення узагальнення, всебічного аналізу та поширення комплексних офіційних публікаційних та інформаційно-аналітичних продуктів; разом із структурними підрозділами здійснення інформаційного наповнення веб-сайту Головного управління статистики; здійснення узагальнення та надання комплексних відповідей за запитами користувачів; надання місцевим органам державної влади та органам місцевого самоврядування комплексних статистичних публікації в обсягах, за формами і у строки, визначені Комплексною програмою роботи ГУС у Вінницькій області; забезпечення гласності і відкритості статистичної інформації шляхом взаємодії із засобами масової інформації; забезпечення відповідно до законодавства збереження та захисту статистичної інформації, дотримання її конфіденційності.

   13. Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами
   та громадськістю

   Начальник відділу

    

   52-57-79

   204

   Заст. начальника відділу

   Ящук
   Наталія Володимирівна

   52-57-79

   204

   Основні функції: забезпечення поширення статистичної інформації щодо масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються у Вінницькій області серед користувачів; проведення комплексних анкетних опитувань користувачів; надання інформаційних послуг та послуг на платній основі з друкування та розповсюдження статистичних збірників, бюлетенів, доповідей, тощо; забезпечення функціонування бібліотеки ГУС, надання послуг по роботі з бібліотечним фондом та послуги читального залу; надання поліграфічних послуг у частині, що стосується статистичної діяльності.

   14.1. Управління інформаційних технологій

   Начальник управління

   Воронова
   Ірина Юріївна

   52-57-60
   098-224-62-39

   403

   14.1. Відділ інформаційних систем

   Заст. нач. управління-начальник відділу

   Погорелова
   Олена Юріївна

   52-57-60

   403

   Основні функції: забезпечення реалізації єдиних технологічних підходів до збирання, опрацювання та передачі статистичної інформації на базі єдиної методології та сучасних інформаційних технологій; формування інформаційної бази для прогнозування та аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного розвитку регіону; забезпечення функціонування інформаційної системи Головного управління статистики та її взаємодію з інформаційними системами місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування, інших юридичних осіб шляхом взаємного обміну інформацією; забезпечення функціонування системи електронної звітності на територіальному рівні.

   14.2. Відділ адміністрування комп’ютерних мереж

   Начальник відділу

   Ромашкан
   Олександр Леонідович

   52-59-93
   52-57-60

   405

   Заст. начальника відділу

   Присяжна
   Ольга Андріївна

   52-59-93
   52-57-60

   405

   Основні функції: забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи органів державної статистики України на територіальному рівні; встановлення та забезпечення функціонування ліцензійних комп’ютерних програм; розроблення, підтримка функціонування та розвиток офіційного веб-сайту Головного управління статистики у Вінницькій області; забезпечення збереження та захисту статистичної інформації від несанкціонованого доступу.

   14.3. Сектор технічного забезпечення

   Начальник сектору

    

   52-59-93
   52-57-60

   405

   Основні функції: забезпечення працездатності, профілактичного та гарантійного обслуговування, виконання ремонтних робіт наявного комп’ютерного, мережевого та офісного обладнання; ведення обліку обладнання та витратних матеріалів під час виконання профілактичних та ремонтних робіт; здійснення контролю за якістю отриманих послуг з ремонту та гарантійного обслуговування обладнання; організація робіт з підготовки обладнання  до списання та подальшої утилізації.

   15. Управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку
   та
   звітності

   Начальник управління -
   головний бухгалтер

   Кухрівська
   Галина Кирилівна

   52-57-77

   502

   15.1. Відділ фінансово-економічної та договірної роботи

   Заст.нач.управління -
   начальник відділу

   Корчева
   Ольга Миколаївна

   52-57-70

   607/1

   Основні функції: формування проектів кошторисів бюджетного запиту та обґрунтувань; розроблення, складання штатних розписів та переліків змін до них; підготовки довідок щодо внесення змін до кошторисів; аналіз ефективності витрачання бюджетних коштів та основних показників фінансово-економічної діяльності ГУС; здійснення обліку площ, наданих в оренду та контролю за орендною платою та відшкодуванням спожитих комунальних послуг.

   15.2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності

   Начальник відділу -
   заст. головного бухгалтера

   Вітвіцька
   Галина Володимирівна

   52-57-70

   607/1

   Основні функції: здійснення та ведення бухгалтерського обліку установи; нарахування та виплати заробітної плати, соціальних виплат, видатків на відрядження та інших виплат; складання бухгалтерської та податкової звітності; проведення інвентаризації основних засобів та товарно-матеріальних цінностей; контроль за наявністю і рухом матеріальних та фінансових ресурсів.

   16. Відділ управління персоналом

   Начальник відділу

   Крук
   Наталія Володимирівна

   52-57-76

   604

   Заст. начальника відділу

   Поліщук
   Тетяна Вікторівна

   52-57-76 605

   Основні функції: реалізація державної політики з питань управління персоналом у Головному управлінні статистики у Вінницькій області; забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень з питань управління персоналом; добір та  прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;  здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту; документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

   17. Відділ господарського обслуговування та експлуатації будівель і споруд

   Начальник відділу

   Петренко
   Дмитро Олександрович

   52-57-79

   701

   Основні функції: забезпечення робіт по господарській діяльності Головного управління статистики у Вінницькій області, а саме: виконання ремонтних, будівельних робіт; вжиття заходів по запобіганню аварійного стану адмінбудівель; здійснення контролю за роботою автотранспорту, охороною адмінбудівлі та її санітарним станом, тощо.

   Інспектор з охорони праці

   Кирильчук
   Петро Терентійович

   52-57-68 1002

   Основні функції: здійснення заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків; планування і організація підготовки невоєнізованих формувань ЦО, робітників і службовців ГУС у Вінницькій області до дій в умовах надзвичайних ситуацій; виконання мобілізаційної роботи; забезпечення працюючих інструктивними матеріалами з охорони праці; проведення навчання та інструктажів працюючих, атестації і переатестації з питань охорони праці; ведення обліку, аналізу нещасних випадків, професійних захворювань, тощо.

   18. Відділ документального забезпечення та контролю виконання

   Начальник відділу

   Ткачук
   Любов Миколаївна

   52-57-76
   52-59-96 (факс)

   603

   Основні функції: забезпечення єдиного порядку документування і роботи з документами; здійснення попереднього розгляду документів з встановленням термінів виконання, прийому та доставки кореспонденції за призначенням. Організація прийому, реєстрації та подання на розгляд керівництва пропозицій, заяв, скарг від громадян та контроль їх виконання. Здійснення прийому, реєстрації запитів про доступ до публічної інформації та контроль за їх виконанням. Розроблення номенклатури справ та забезпечення дотримання єдиного порядку відбору, обліку, схоронності, якості оброблення та використання документів, що створюються під час діяльності. Розроблення проектів нормативних актів щодо порядку ведення діловодства і документообігу.

   19. Сектор режимно-секретної роботи

   Завідувач сектору

   Павлик
   Ольга Миколаївна

   67-52-89

   602

   Основні функції: проведення заходів по забезпеченню збереження державної таємниці, ведення таємного діловодства, здійснення контролю за дотриманням режимних вимог в управлінні.

   20. Сектор запобігання та виявлення корупції

   Завідувач сектору

   Бережнюк
   Ольга Миколаївна

   52-57-70

   601

   Основні функції: забезпечення реалізації державної політики щодо запобігання і  протидії корупції, здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства; проведення організаційної та роз'яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції; розроблення, здійснення та контроль проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням.

   21. Головний спеціаліст з питань правової роботи

   Кирик
   Богдан Ігорович

   52-57-76 606

   22. Головний спеціаліст з питань захисту інформації

    
 • районний рівень
  • Відділ статистики у Барському районі
   23000, м.Бар, вул. Леніна, 32 код 0-241
   Моб.тел.: (095)2732432

   Начальник відділу

   Циганська Валентина Петрівна

   2-29-87

   Відділ статистики у Бершадському районі
   24400, м.Бершадь, вул. Миколаєнка, 21 код 0-252
   Моб.тел.: (095)2732421

   Начальник відділу

   Кушнір Лариса Броніславівна

   2-15-30

   Відділ статистики у Жмеринському районі
   23100, м.Жмеринка, вул.Центральна, 5 код 0-232
   Моб.тел.: (095)2732425

   Начальник відділу

   Панфілова Світлана Григорівна

   2-13-76

   Відділ статистики в Іллінецькому районі
   22700, м.Іллінці, вул. Леніна, 27 код 0-245
   Моб.тел.: (095)2732427

   Начальник відділу

   Ярославський Віктор Григорович 2-18-04

   Відділ статистики у Козятинському районі
   22100, м.Козятин, вул.Пилипа Орлика, 10 код 0-242
   Моб.тел.: (095)2732429

   Начальник відділу

   Сліпчук Катерина Олександрівна

   2-35-28

   Відділ статистики у Крижопільському районі
   24600, смт.Крижопіль, вул. Шмідта, 13 код 0-240
   Моб.тел.: (095)2732437

   Начальник відділу

   Трач Олена Олександрівна 2-19-47

   Відділ статистики у Могилів-Подільському районі
   24000, м.Могилів-Подільський, вул.ІІІ Гвардійська, 19 код 0-237
   Моб.тел.: (095)2732436

   Начальник відділу

   Бурденюк Валентина Петрівна

   6-42-06

   Відділ статистики у Немирівському районі
   22800, м.Немирів, пров.Некрасова, 6 код 0-231
   Моб.тел.: (095)2732439

   Начальник відділу

   Лучко Ірина Миколаївна 2-17-19
   Відділ статистики у Погребищенському районі
   22200, м.Погребище, вул. Б.Хмельницького, 73 код 0-246
   Моб.тел.: (095)2732426
   Начальник відділу

   Коваль Наталія Миколаївна

   2-22-62
   Відділ статистики у Теплицькому районі
   23800, смт.Теплик, вул. Івана Франка, 1 код 0-253
   Моб.тел.: (095)2732430

   Начальник відділу

   Кубич Тетяна Борисівна 2-11-82
   Відділ статистики у Томашпільському районі
   24200, смт.Томашпіль, вул. І.Франка, 36 код 0-248
   Моб.тел.: (095)2732443

   Начальник відділу

   Тименюк Вікторія Юріївна 2-23-82

   Відділ статистики у Тростянецькому районі
   24300, смт.Тростянець, вул.Леніна, 46 код 0-243
   Моб.тел.: (095)2732446

   Начальник відділу

   Мочульська Валентина Іполітівна

   2-18-82

   Відділ статистики у Тульчинському районі
   23600, м.Тульчин, вул. Леніна, 65 код 0-235
   Моб.тел.: (095)2732449

   Начальник відділу

   Мадюдя Світлана Миколаївна

   2-25-63

   Відділ статистики у Хмільницькому районі
   22000, м.Хмільник, вул. Пушкіна, 17 код 0-238
   Моб.тел.: (095)2732448

   Начальник відділу

   Денисюк Лілія Аркадіївна

   2-21-61

   Відділ статистики у Шаргородському районі
   23500, м.Шаргород, вул.Леніна, 231 код 0-244
   Моб.тел.: (095)2732445

   Начальник відділу

   Бабчук
   Ірина Леонідівна

   2-22-35

Останнє оновлення на Понеділок, 09 вересня 2019, 13:55
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області